YMMÄRRYS HOI – ÄLY ÄLÄ JÄTÄ! Teknologia-käsitteen ymmärtäminen opetuksen sisällön suunnittelun lähtökohtana

Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Tutkimus selvittää teknologia-käsitteen merkityssisältöä teknisen työn opettajan opetuksen suunnittelun viitekehyksessä. Tutkimus on dialogia filosofisen ja kasvatustieteellisen tutkimuskirjallisuuden kanssa, missä teknologia-käsitteen merkityssisällön ymmärtäminen syvenee osana suomalaisen perusopetuksen kasvatus- ja opetuspäämääriä ja opetuksen sisällön suunnittelua. Tutkimusmenetelmä on käsitteen merkitystä selventävää analyysiä, jossa tulkinta ja ymmärrys nojautuvat kasvatusfilosofiseen tutkimusotteeseen.

Tutkimusnäkökulma rakentuu opetuksen suunnittelun problematiikasta, jossa lähtökohtana on teknologia-käsitteen käyttö valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Tekniikka ja teknologia -käsitteiden määrittelyjen vertailulla pyritään selven-tämään ko. käsitteiden konkretisointia opetuksen sisällön suunnittelun näkökulmasta. Ainedidaktisesta ajattelusta käsin teknologia-termi vaatii tiedon ja taidon käsitteiden merkitysten selventämistä ja arvioimista.

Opetuksen sisältönä teknologiaa lähestytään ympäristönä, prosessina ja projektikoko-naisuutena. Käsitteen filosofinen tarkastelu merkitsee yleisesti opetuksen päämäärä-arvojen selkeyttämistä teknologisesta maailmasta. Eräs lähestymistapa opetussuunni-telmaan muodostuu tutkijan tavasta konstruoida käsitteen sisältö ”ymmärryksenpo-luiksi”. Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa teknologia-käsitteeseen on lii-tetty termit ilmiö, järjestelmä, sovellus, toimintaperiaatteet, kulttuuri, tiedot ja taidot, kehitys, merkitys ja käsitteet. Ymmärryksenpolut rakentuivat termien ominaisuuksien tarkastelun pohjalta representoida teknologista maailmaa. Opetussuunnitelman tär-keiksi sisältöaspekteiksi muodostuivat todellisuuden rakentaminen, paikalliset ”ker-tomukset” ja tutkimisen tavat.
Avainsanat: teknologia-käsite, opetussuunnitelma, opetuksen sisältö
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaLapin yliopisto
Sivumäärä146
TilaJulkaistu - 2004
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu tutkimus- tai kehittämisraportti

Hakusanat

  • kasvatustiede
  • käsityö
  • teknologiakasvatus

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun