Viisauden piirteiden ilmentymät ikääntyneiden tietotyöläisten mediasuhteissa

Timo Cornér

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

3 Lataukset (Pure)

Abstrakti

Mediakasvatuksen kentällä ikäihmisten digitaalisen median taitoja tarkastellaan usein riittämättömyyden näkökulmasta. Myönteisemmälle tulokulmalle on tarvet ta, sillä ikääntyneistä jokainen omaa ainutlaatuisen mediasuhteen. Vaikka ikäihmi set ovatkin mediataidoiltaan moninainen ihmisryhmä, heidän yhteiseksi vahvuudek-seen voidaan laskea monipuolinen kokemus erilaisten medioiden parista lapsuudesta vanhuuteen. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, voisiko kyseisiä mediasuhtei-den myönteisiä ominaisuuksia kutsua jopa viisaudeksi. Tutkimus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman IkäihMe-hanketta, jota koordinoi Lapin yliopisto. Tutkimuksessa vastattiin kolmeen kysymykseen: 1) Osoittavatko tutkimukseen valitut ikäihmiset viisauden piirteitä mediasuhteis-saan ja miten? 2) Miten kokemus näkyy heidän mediasuhteessaan kehittyneissä vii sauden piirteissä? 3) Kuinka viisauden tutkiminen sopii mediasuhteiden konteks-tiin? Aineisto kerättiin kuudessa yli 65-vuotiaan eläköityneen tietotyöläisen teema-haastattelussa ja analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltavat osoittivat viisauden piirteitä mediasuhteissaan välittämällä muista sukupolvista digitalisaation pyörteissä, ymmärtämällä yksilöllisiä eroja mediasuhteissa, olemalla kriittisiä mediatarjonnan suhteen ja reflektoimalla omaa mediasuhdettaan. On il-meistä, että ikäihmisten joukossa on tietoisen sekä kriittisen mediasuhteen omaavia yksilöitä ja se tulisi huomioida tulevaisuuden mediakasvatuksen kentällä
Alkuperäiskielisuomi
Sivut192–214
Sivumäärä23
Julkaisu Gerontologia
Vuosikerta34
Numero3
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 5 lokak. 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • mediakasvatus
  • ikäihmiset
  • viisaus
  • viisauden piirteet
  • mediasuhde

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Viite tähän julkaisuun