The Reversibility of Body Movements in Reach-searching Organisational Relations

Tutkimustuotokset: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Abstrakti

Työorganisaatiot on tehty, niitä kehitetään, muokataan ja niihin osallistutaan kehojen liikkeiden kautta. Siksi onkin hämmästyttävää, kuinka vähän kehon liikkeiden vuorovaikutuksen tutkimukseen on kiinnitetty huomiota organisaatioissa. Kehoa pidetään edelleen usein toissijaisena välineenä, kohteena tai hidasteena rationaaliselle päätöksenteolle ja muille ajatteluun perustuville prosesseille tai irrallisena organisaatioiden rakenteista. Usein keho vain unohdetaan ja samalla luodaan mielikuvaa siitä, että organisaatioissa ilmenevät ongelmat ovat ratkaistavissa ja kontrolloitavissa pelkän aivotyön avulla, mikä ylläpitää dualistista käsitystä ihmisistä, jossa kehon ja mielen ajatellaan olevan erillisiä.

Impulssi tutkia kehon liikkeitä organisaatiosuhteiden perustana syntyi kehollisista fasilitointi prosesseista, joita ohjasin kolmessa terveys- ja sosiaalialan organisaatiossa. Koska käytin fasilitoinnissa tanssi-liiketerapian (TLT) menetelmiä, aloin pohtia, kuinka tutkimusmenetelmät voisivat olla linjassa näiden menetelmien sekä niiden kantaman ontologisen ihmiskäsityksen kanssa. Tätä pohtiessani huomasin, kuinka Maurice Merleau-Pontyn kehonfenomenologia voisi auttaa minua sellaisen tutkimusmetodologian kehittämisessä, jonka kautta voisin tutkia liikkeidenvälisyyttä. Merleau-Pontyn käsitteestä ’maailman liha’ (’the flesh of the world’) tuli tutkimukseni ontologinen pohja, joka korostaa olemassa olomme yhteyksiä ja yhteenkietoutumia maailman verkostoon. Yksi käsite, jonka kautta Merleau-Ponty selittää tätä ontologiaa on käänteisyys (reversibility), joka tarkoittaa kaiken kokemisen kokonaisvaltaisuutta ja jonka aloin ymmärtää tunteiden, ajatusten, aistimusten ja kinesteettisten liikkeiden erottamattomuutena. Sosiaalisissa suhteissa tämä tarkoittaa meidän olevan yhtä maailman ’kudoksen’ kokonaisuutta ja siksi käänteisyys tarkoittaa myös kehojemme välitöntä, vastavuoroista yhteyttä, resonanssia ja eläytymistä toisten kehoihin. Näitä yhteyksiä aloin tarkastella kehon liikkeiden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen painopiste asettuu tutkijan ja hänen tutkimusympäristönsä välisten liikkeiden tarkasteluun, jossa tutkimusympäristön muodostavat tutkimuksen osallistujat, kollegat, tutkimusaihe, kirjoittamisen materiaalisuus ja kaikki muut tutkimuksen tekemiseen liittyvät tekijät.

Kehittäessäni kehon liikkeisiin pohjautuvaa reach-searching-tutkimusmetodologiaa työskentelin liikkeen käänteisyyden kanssa niin käytännöllisistä, teoreettisista kuin filosofisista näkökulmista käsin. Reach-searching englanninkielisenä käsitteenä kääntää ajatuksen tutkimuksesta jonkin olemassa olevan uudelleen etsimisenä (re-search) tutkijan kurkotteleviksi (reaching) liikkeiksi ’maailman lihassa’. Yhdistäessäni Labanin liikeanalyysin ajatuksia fenomenologiseen ymmärrykseen kehosta kaiken havainnoinnin ja kokemisen ’nollapisteenä’, työskentelin ajatuksen kanssa, jonka mukaan tutkija kurkottelee aina omasta kinesfääristään, eli henkilökohtaisesta liikkumatilastaan käsin kohti tutkimusaiheensa parempaa ymmärtämistä. Ryhdyin kutsumaan tätä henkilökohtaista liikkumatilaa kehosituaatioksi. Tämä käsite pitää sisällään ymmärryksen jokaisen liikkujan yksilöllisistä liiketottumuksista, joiden havainnointi auttaa hahmottamaan jokaisen ihmisen erilaisuutta. Liikkeiden käänteisyyden ymmärrys auttaa näin ollen tiedostamaan jokaisen tutkimusasetelman ainutlaatuisuutta sekä organisaatioissa tapahtuvan vuorovaikutuksen kompleksisuutta.

Jokainen tämän tutkimuksen osajulkaisuista avaa näkökulmia siihen, kuinka kehon liikkeiden käänteisyys voidaan ottaa huomioon liikkeissämme tutkimukseen osallistuvien, tutkimuskirjoittamisen ja tutkimusyhteistyössä kollegoidemme kanssa. Kaikissa osajulkaisuissa tulee näkyväksi ajatus, jonka mukaan tutkija on osa tutkimustaan eikä hänen uppoutuneisuuttaan tutkimukseen käsitellä tutkimuksen heikkoutena vaan osana dynaamista suhdetta, joka tulisi tehdä näkyväksi.

Tutkimukseni tarkoituksena on avata mahdollisuuksia ajatella kehollisuutta liikkeiden käänteisyyden kautta ja pohtia tämän lähtökohdan merkityksiä organisaatioissa tehtävään tutkimukseen. Kehon liikkeiden käänteisyyden pohtiminen filosofisena ja käytännöllisenä lähestymistapana avaa näköaloja siihen, millä tavoin yhteiskunnallinen toiminta ja muutokset tapahtuvat kehojen liikkeiden yhteenkietoutumana. Kehon liikkeet eivät näin ollen ole ainoastaan yksilöllisten kehosituaatioiden ilmauksia vaan yhteistä liikettä, osana laajempaa sosiaalista verkostoa.
Alkuperäiskielienglanti
PätevyysYhteiskuntatieteiden tohtori
Valvoja/neuvonantaja
  • Meriläinen, Susan, Ohjaaja
  • Pietiläinen, Ville, Ohjaaja
Myöntöpäivämäärä13 jouluk. 2023
JulkaisupaikkaRovaniemi
Kustantaja
Sähköinen ISBN 978-952-337-396-9
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiG5 Väitöskirja (artikkeli)

Tieteenala

  • Hallintotiede

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'The Reversibility of Body Movements in Reach-searching Organisational Relations'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Viite tähän julkaisuun