Systemaattinen kirjallisuuskatsaus minäpystyvyydestä immersiivisissä virtuaalioppimisympäristöissä

Tutkimustuotokset: KonferenssiesitysAbstraktiTieteellinen

Abstrakti

Immersiiviset virtuaaliset oppimisympäristöt ovat 2010-luvulla tulleet hinnoiltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan houkuttelevammiksi kuluttajille, kouluttajille ja tutkijoille (Concannon et al., 2019; Elbamby et al., 2018; Makransky & Lilleholt, 2018; Pelargos et al., 2017). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitettiin ja muodostettiin kokonaiskuva minäpystyvyyden roolista näiden oppimisympäristöjen tutkimuksessa viime vuosina. Minäpystyvyys on tavoitteiden asettamiseen ja niistä suoriutumiseen liittyvä tekijä, jonka tärkeä rooli on tunnistettu myös immersiivisessä VR-oppimisessa (Bandura, 1994, 2012; Makransky & Petersen, 2021).

Tutkimuskysymyksiä olivat 1. Miten minäpystyvyyttä on tutkittu immersiivisissä virtuaalioppimisympäristöissä? ja 2. Millaisia minäpystyvyyteen liittyviä tuloksia on saatu immersiivisissä virtuaalioppimisympäristöissä? Kirjallisuuskatsaus kattoi tammikuun 2014 ja 2020 välillä suomeksi tai englanniksi julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit sekä kirjan luvut. Katsaukseen otettiin immersiivisinä mukaan joko virtuaalikypärän tai CAVE-ympäristön avulla luodut virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntävät oppimisympäristöt (Concannon et al., 2019; Makransky & Lilleholt, 2018). Mukaan otettiin vain tutkimukset, jossa minäpystyvyyttä oli mitattu oppimistilanteessa. Katsauksen ulkopuolelle rajattiin ei-immersiiviset ympäristöt ja kontrolloimattomat empiiriset tutkimukset. Analysoitavia tutkimuksia löytyi näillä kriteereillä 7.

Tutkimuskysymykseen löydettiin seuraavat vastaukset: 1. Minäpystyvyyttä on immersiivisissä virtuaalioppimisympäristöissä tutkittu vähäisesti. Tutkimusta on tehty erilaisissa oppimiskonteksteissa, ja usein asetelmana on ollut erilaisten oppimismedioiden vertailu. Tutkimusten osallistujat olivat enimmäkseen yliopisto-opiskelijoita. Minäpystyvyyttä mitattiin enimmäkseen itseraportoinnin avulla ja mittareissa oli huomattavaa vaihtelua esimerkiksi käytetyn asteikon ja kysymysten määrän suhteen. Vain yhdessä tutkimuksessa mukana oli fysiologisia mittauksia. 2. Tutkimustuloksista ilmenee, että immersiivisissä oppimisympäristöissä voidaan vaikuttaa oppijoiden minäpystyvyyteen. Tulokset eivät olleet aina samansuuntaisia, mikä saattaa johtua tutkimusmenetelmiin ja minäpystyvyyden mittaamiseen liittyvistä valinnoista. Kirjallisuuskatsauksen perusteella olisi suositeltavaa kiinnittää jatkossa enemmän huomiota näihin. Tutkimusten osallistujajoukkoa olisi myös hyvä laajentaa esimerkiksi työelämässä oleviin aikuisiin.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut37-38
TilaJulkaistu - 26 marrask. 2021
OKM-julkaisutyyppiEi mikään luokiteltu
TapahtumaKasvatustieteen päivät 2021: Oppiva ja hyvinvoiva yksilö ja yhteisö -
Kesto: 24 marrask. 202126 marrask. 2021

Konferenssi

KonferenssiKasvatustieteen päivät 2021
Ajanjakso24.11.202126.11.2021

Tieteenala

  • Mediakasvatus

Viite tähän julkaisuun