Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista

Suvi Lakkala, Kati Kallinen, Satu Narkaus

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ammatillisen koulutuksen ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat kokevat siirtymän peruskoulusta toiselle
asteelle ja millaista tukea he toivoisivat siirtymän aikana. Teoreettisen
tarkastelun kehyksenä käytettiin ekologista lähestymistapaa ja siirtymää
tarkasteltiin kolmiosaisena jatkumona, jossa yksilö on niin sanotussa
liminaaliprosessissa. Tutkimusaineisto (N=94) kerättiin sähköisellä kyselyllä
ja se toteutettiin monimenetelmäisesti. Määrällistä aineistoa analysoitiin
kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä ja laadullista aineistoa tematisoitiin
teoriaohjautuvasti. Avointen vastausten perusteella tuen tarpeiden pääteemat
vaihtelivat siirtymäprosessin aikana. Tuen tarpeet voidaan jakaa tiedollisiin
tarpeisiin, psykososiaalisen tuen ja arjen hallinnan tarpeisiin sekä opintoihin
liittyviin tuen tarpeisiin. Siirtymäprosessin aikana eniten tukea kaivattiin
stressinhallintaan, opintojen suunnitteluun ja jännittämiseen. Näillä tuen
tarpeilla oli yhteys sukupuoleen siten, että tytöt kaipasivat tilastollisesti
merkitsevästi useammin tukea kuin pojat. Kaikista suurimpina tuen antajina
nuorille olivat läpi siirtymäprosessin vanhemmat ja ystävät. Kaksi eniten
tukea antavaa ammattiryhmää olivat opinto-ohjaajat ja luokanvalvojat/
omanohjaajat. Noin kolmannes opiskelijoista ei kokenut tarvitsevansa
tukea lainkaan. Lisäksi noin kolmanneksella vastaajista ei ollut selkeää
mielikuvaa itseä koskevien tietojen siirrosta oppilaitosten välillä. Tulokset
auttavat hahmottamaan ekologisessa lähestymistavassa tarkasteltavien eri
kasvuympäristöjen ja niiden yhteistyön merkitystä siirtymävaiheen kannalta.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut3-22
Sivumäärä19
Julkaisu Nuorisotutkimus
Vuosikerta40
Numero1
TilaJulkaistu - 25 maalisk. 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • ammatillinen koulutus
  • ekologinen lähestymistapa
  • koulutussiirtymän preliminaali-, liminaali- ja postliminaalivaiheet

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede
  • Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Viite tähän julkaisuun