Leaders being challenged to care and confront suffering

Julkaisun otsikon käännös: Vastuullista johtamisen kokemusten kohtaamisella ja välittämisellä

Krista Leena Kohtakangas, Antti Samuli Syväjärvi

Tutkimustuotokset: KonferenssiesitysKonferenssipaperiTieteellinen

Abstrakti

Artikkelissamme tarkastelemme johtamisen vastuullisuutta esimies–alaissuhteessa armollisena ja välittävänä johtamisena (caring leadership). Näkökulmana on kohtaaminen: miten esimies voi oman mahdollisen epävarmuutensa ylittäen autenttisesti kohdata vaikeassa tilanteessa olevan alaisen. Empiirisenä aineistona ovat yrittäjät (n=14), jotka ovat tehneet konkurssin tai yritystoiminnan hallitun alasajon, työllistäneet tuossa yrityksessä työntekijöitä sekä jatkaneet tapahtuneen jälkeen uuden yrityksen parissa tai muutoin työelämässä. Tutkimuskysymykset ovat, mitä kaikkea liittyy itsen kokemiseen vaikeassa elämäntilanteessa (käännekohta) sekä millaisin tunteiden, ajattelutapojen ja toiminnan yhtälöin on mahdollista jatkaa eteenpäin työelämässä. Yrityksensä lopettaneet valittiin aineistoksi, koska tutkimusasetelmassa pyritään ymmärtämään ”kokemuksellista selviytymistä” merkittävän, työhön liittyvän käännekohdan jälkeen. Olennaista tutkimuksessa on aika eli käännekohdan kohtaaminen kokevana itsenä ja siitä eteneminen. Tutkimusasetelman rakentamisessa on hyödynnetty itsensä johtamisen ja itseen kohdistuvan myötätunnon teorioita armollisen johtamisen komponentteina (ks. Kohtakangas, Perttula & Syväjärvi 2015). Vuosina 2014–2015 kerätty empiirinen aineisto koostuu 11 puolistrukturoidusta haastattelusta sekä kolmen konkurssin tehneen yhteisestä televisiohaastattelusta (Inhimillinen tekijä 2014). Aineisto sisältää sekä hallitun alasajon että konkurssin tehneitä yrittäjiä noin kahdenkymmenen vuoden aikavälillä. Tutkimusotteena on grounded teoria sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, jolloin sekä haastattelutilanteet itsessään että tutkijoiden subjektiviteetti vaikuttavat aineiston muodostumiseen ja tulkintaan. Kohtaamisen tematiikka keskittyy aineistossa ajankohtaan, jona konkurssi tai alasajo toteutui, sekä aikaan ennen uusien ratkaisujen tekemistä. Empirian perusteella käännekohta-kokemus on hyvin sisäänpäin kääntynyt, aikaa ja tukea vaativa kokemus. Näkemyksemme mukaan välittävä ja armollinen esimiestyö on vastaamista käännekohdan aiheuttamiin sisäisiin ja ulkoisiin adaptoitumisprosesseihin. Armollisuus esimiehen ja välittävän johtajuuden työkaluna edistää työntekijän kokemusta arvokkaana subjektina, samalla edistäen sosiaalisen älykkyyden kehittymistä organisaatiotasolla (ks. Syväjärvi et. al 2014).
Julkaisun otsikon käännösVastuullista johtamisen kokemusten kohtaamisella ja välittämisellä
Alkuperäiskielienglanti
TilaJulkaistu - 12 lokak. 2015
TapahtumaTYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVIEN KONFERENSSIJULKAISUJA -
Kesto: 1 tammik. 1900 → …

Konferenssi

KonferenssiTYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVIEN KONFERENSSIJULKAISUJA
Ajanjakso01.01.1900 → …

Tieteenala

  • Psykologia

Viite tähän julkaisuun