Lasten sosiaalis-oikeudelliset asemat vainon ja perhesurmien konteksteissa

Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan lasten sosiaalis-oikeudellista asemaa vainossa ja perhesurmissa.Tutkimusaineisto muodostuu näihin kahteen väkivaltailmiöön liittyvistä oikeudenkäyntiasiakirjoista. Tut-kimuskysymyksenä on, millaisia lasten sosiaalis-oikeudellisia asemia oikeudenkäyntiasiakirjoista rakentuu.Tutkimus nojautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Aineistojen analysoinnissa on käytetty diskurssiana-lyysiä ja positioteoriaa.Tuloksina kuvataan yhdeksän lapsen asemaa konstruoivaa diskurssia. Lasten läheiset ja viranomaiset sa-noittavat lasten asemaa luoden heille positioita ja määrittäen samalla heidän tunnistetuksi tulemisen jaavunsaannin mahdollisuuksia. Lapsille diskursiivisesti rakentuvat sosiaalis-oikeudelliset asemat kootaannelikenttäkuvioon ja pohditaan, miten lasten tarve suojeluun ja huolenpitoon tulevat tulkituiksi.Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka määrittelee lasten paikkaa lähisuhteiden sekä viranomaistoiminnantasoilla. Tulosten perusteella lasten oikeuksien näkökulmasta on tärkeää tiedostaa esimerkiksi se, että dis-kurssit, jotka asemoivat lapset abstraktin ja konkreettisen hyvän määreillä, voivat estää tunnistamastalasten elämässä olevaa abstraktia pahaa. Tulokset korostavat lasten kokemusten, tiedon ja toimijuudenhuomioimista arjessa sekä ammatillisissa, oikeudellisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Lasten ase-man tunnistaminen ja heidän oikeuksiensa varmistaminen vaativat erityistä huomioimista lastensuojelun,sosiaalihuollon, poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyössä
Alkuperäiskielisuomi
Sivut192-214
JulkaisuOikeus
Vuosikerta49
Numero2
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

Hakusanat

  • vaino
  • perhesurma
  • lapset
  • lapsen oikeudet
  • positio

Tieteenala

  • Oikeustiede

Viite tähän julkaisuun