Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa

Projektin tiedot

Kuvaus

Vertaismajoitustoiminta on jakamistalousilmiön myötä perinteisten hotelli- ja majoitustoiminnan rinnalle noussut majoittamisen muoto. Jakamistalous, mukaan lukien vertaismajoitus, on yksi nopeimmin kasvavista globaaleista ilmiöistä ja sen kasvun odotetaan jatkuvan. Tämä näkyy hyvin selvästi Lapissa, jossa matkailualan kasvu, kuluttajuuden muutos, matkailijoiden kysyntä vertaismajoitustyyppiselle majoitukselle sekä halukkuus tarjota sitä ovat lisänneet tarvetta vaihtoehdoille perinteisen hotelli- ja majoitustoiminnan rinnalle. Vertaismajoitus kuitenkin murtaa ja haastaa matkailutoimialaan perinteisesti liitettyjä toimintatapoja ja on siksi myös kiistanalainen. Vertaismajoituksen vaikutukset talouteen, yhteiskuntaan ja paikallisten ihmisten hyvinvointiin ovat herättäneet keskustelua. Valtavirtaistuminen ja suosion lisääntyminen ovat hyötyjen lisäksi tuoneet mukanaan myös erilaisia negatiivisia vaikutuksia ja lieveilmiöitä.

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeen tavoitteena on kestävä majoitustoiminta Lapissa. Tavoitteeseen pyritään edistämällä erilaisten majoitustoimintojen rinnakkaiseloa ja tukemalla eri tahojen keskinäistä vuoropuhelua. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joissa perinteinen majoitustoiminta ja vertaismajoitus tukevat ja täydentävät toisiaan sekä tuottavat lisäarvoa alueelle, paikallisasukkaille, matkailuelinkeinolle ja matkailijoille. Eri toimijoiden yhteinen näkemys on, että vertaismajoituksen kehittämiseen, hallintaan ja valvontaan tarvitaan yhtenäistä säännöstöä, ohjeita ja työkaluja. Hanke pyrki omalta osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tuloksena perinteisen majoitustoiminnan ja vertaismajoitustoimijoiden ymmärrys toistensa toiminnasta lisääntyy ja yhteistyö tiivistyy. Lisäksi monialainen liiketoiminta kehittyy. Tämä tuo lisäarvoa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko elinkeinolle ja alueelle. Toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä pyritään vaikuttamaan hyvien käytäntöjen luomiseen ja käyttöön ottamiseen. Kestävän vertaismajoituksen hyvät käytänteet ovat sovellettavissa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hankkeessa julkaistaan vertaismajoituksen sääntely-ympäristöön keskittyvä selvitys ja kaikkien hankken toimenpiteiden pohjalta luodaan suositukset kestävän vertaismajoituksen hyvistä käytänteistä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.09.201831.01.2020

Rahoitus

  • Useita kotimaisia yrityksiä: 3 250,00 €
  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 88 746,00 €