Vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifiointikriteeristön tiedonkeruuhanke

Projektin tiedot

Kuvaus

Saamelaiskulttuuri on pohjoisen luonnon lisäksi yksi tärkeimmistä matkailun vetovoimatekijöistä Suomen saamelaisalueella ja laajemminkin Lapissa. Aitous, vastuullisuus ja kestävyys kiinnostavat yhä enemmän matkailijoita ja matkanjärjestäjiä. Heidän on kuitenkin vaikeaa tietää, mitkä alueen matkailuyrityksistä ovat aitoja, vastuullisia ja kokonaisvaltaisesti kestäviä saamelaisia yrityksiä. Hankkeessa vietiin konkreettisesti eteenpäin Saamelaiskäräjien saamelaismatkailun eteen tekemää pohjatyötä. Saamelaismatkailuyritysten sertifiointi tulisi auttamaan vastuullisten valintojen tekemisessä sekä parantaisi sertifioitujen yritysten saavutettavuutta ja kilpailukykyä, tukien samalla saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja omaehtoista kehittymistä.

Hankkeessa kerättiin ja analysoitiin pohjatietoa sertifikaattia varten. Hankkeessa kartoitettiin eri maissa olevien alkuperäiskansamatkailu- ja kestävän matkailun sertifikaattien kriteeristöjä. Taustakartoituksen jälkeen Inarissa järjestettiin hybridiseminaari saamelaisille matkailuyrittäjille, jossa esiteltiin kartoituksen tuloksia ja kuultiin kokemuksia Ruotsissa aiemmin käytössä olleesta Sápmi Experience -sertifikaatista ja Kanadassa toiminnassa olevasta The Original Original -sertifikaatista. Seminaarissa keskusteltiin yhdessä yrittäjien kanssa luotavasta uudesta sertifikaatista. Lopulta hankkeessa luonnosteltiin luotavan saamelaismatkailusertifikaatin kriteeristöä, hakukaavaketta ja ohjeistusta.

Tämä hanke tuki Saamelaiskäräjien tekemää työtä keräämällä ja analysoimalla tietoa, jota tarvitaan vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifioinnin kriteeristön luomiseksi. Tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä Saamelaiskäräjillä on käytettävissään selkeästi jäsenneltynä tarvitsemansa saamelaisyhteisön ulkopuolelta koottu tieto kriteeristön luomiseksi. Toisena tavoitteena oli, että saamelaiset matkailuyrittäjät ovat tutustuneet tähän tietoon ja esittäneet omat näkemyksensä siitä. Kolmantena tavoitteena oli tuottaa alustavia luonnoksia luotavan saamelaismatkailusertifikaatin kriteeristöstä, hakukaavakkeesta ja ohjeis-tuksesta Saamelaiskäräjien viimeistelyä varten.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 115366 euroa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta hankkeelle 90 %.

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta tästä rahoituksesta Lapin yliopiston Vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifointikriteeristön tiedonkeuuhankkeelle.

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tärkeimmät tulokset olivat:

1) yhteenveto eri maissa olemassa olevien alkuperäiskansa- ja kestävän matkailun sertifikaattien kriteeristöistä,
2) saamelaiset matkailuyrittäjät ovat tutustuneet yhteenvetoon ja esittäneet omat näkemyksensä tarvittavista kriteereistä sekä
3) nettisivuston muodossa toteutettu luonnos saamelaismatkailusertifikaatin kriteeristöstä, hakukaavakkeesta ja ohjeistuksesta Saamelaiskäräjien viimeistelyä ja hyväksyntää varten.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm19.09.202213.10.2023

Rahoitus

  • Maa- ja metsätalousministeriö: 103 829,40 €

Hakusanat

  • matkailu
  • saamelainen
  • matkailuyritys
  • kestävyys
  • vastuullisuus
  • sertifiointi

Tieteenala

  • Matkailututkimus