Projektin tiedot

Kuvaus

Step2Job hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulutasoista osaamista omaavien lappilaisten maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille tunnustamalla ja kehittämällä heidän osaamistaan. Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen malli, jossa kartoitetaan maahanmuuttajan osaamisaukkoja ja työllistymisen haasteita, yhteistyössä työelämän kanssa, sekä kehitetään AHOT-prosessia ja täydennetään osaamista esimerkiksi avointen korkeakouluopintojen kautta. Hankkeessa kokeillaan korkeakoulutasoisen osaamisen näkyväksi tekemistä erityisesti työelämän näkökulmasta digitaalisten osaamismerkkien avulla. Lisäksi hankkeessa järjestetään suomen kielen koulutusta B-tasolta ylöspäin sekä tehdään Lapin korkeakoulukonsernin AHOT-prosesseja ja -mahdollisuuksia näkyvämmiksi sekä maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutasoista osaamista omaaville henkilöille että tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstölle.

Hankkeen tuloksena maahan muuttaneiden työnhakijoiden osaamista saadaan tunnistettua ja tunnustettua, he saavat lähtömaassa hankitun osaamisen rinnastettua suomalaisiin korkeakouluopintoihin ja tutkintojen osiin. Digitaalisilla osaamismerkeillä maahanmuuttajien osaaminen avataan myös työnantajapuolelle konkreettisiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työnhaku- ja työelämäosaaminen kehittyy sekä työelämäverkostot laajenevat. Heidän suomen kielen taitonsa sekä ammattisanaston hallintansa kehittyvät.

Hanke edistää välillisesti kulttuurista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa: hankkeella tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten osaamisen kehittymistä ja työelämään siirtymistä, koska heillä on suurempi riski jäädä kotiin ja kokonaan työelämän ulkopuolelle.

Tärkeimmät tulokset

Step2Job – Työuralle osaamista tunnistamalla –hankkeessa kehitettiin korkeakoulutasoista osaamista omaavien maahanmuuttajien
tarkoituksenmukaisia koulutus- ja urapolkuja Suomessa. Hankkeessa kehitettiin keinoja tunnistaa ja tunnustaa sekä täydentää
maahanmuuttajataustaisten osaamista suomalaisten ja lappilaisten työmarkkinoiden tarpeita vastaaviksi. Ja edistää siten koulutuksellista tasa-arvoa
sekä sujuvoittaa osaamisen kehittämistä ja siirtymää työelämään.
Korkeakoulutetulla maahanmuuttajalla on usein toiveita jatkaa omaa asiantuntijuuttaan työelämässä uudessa kotimaassaan. Hankkeen toimenpiteet
ovat tarjonneet osallistujille paluun tuttuun, innostavaan korkeakouluoppimisympäristöön ja aikaisemmin hankittuun asiantuntijuuteen sekä
tutustuttaneet työnhakuun ja työmarkkinoihin. Tiivis yhteistyö kotoutumiskoulutuksen järjestäjien kanssa tehosti nivelvaiheen ohjausta. Hanke
toteutettiin Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ESR-rahoituksen tukemana 1.6.2016—31.5.2019 välisenä aikana.
Step2Jobissa ohjattiin maahanmuuttajia oman osaamisen tunnustamisprosesseissa ja esilletuomisessa yksilöllisesti ja vuorovaikutteisesti.
Hankkeen aikana ohjattiin 71 maahanmuuttajaa. Heistä 90 % oli aikaisemmin hankittu tutkinto ulkomailta ja heistä reilu puolet haki
viranomaispäätöstä ulkomailla hankitun osaamisen ja tutkinnon tunnustamiseksi. Hankkeessa hyödynnettiin myös korkeakoulujen aikaisemmin
hankitun osaamisen tunnustamiskäytänteitä (AHOT) opintojen tai viranomaishaun pohjaksi. Myös yleisten työelämätaitojen ja osaamisen
tunnistamista kehitettiin esimerkiksi portfoliotyöskentelyn ja uratarinoiden avulla. Lapin TNO-henkilöstölle järjestettiin yhteensä neljä työpajaa
maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen prosessien, käytänteiden ja ohjauksen kehittämiseksi ja perehdyttämiseksi. Tavoitteena oli lisäksi
vahvistaa ohjaustahojen verkostoa ja yhteistyötä.
Työelämän, maahanmuuttajien ja korkeakoulujen substanssiosaajien yhteistyönä hankkeessa rakennettiin suomen kielen ja yleisten
työelämätaitojen osaamisen tunnustamiseen digitaalisia osaamismerkkejä. Nämä osaamismerkit tukevat maahanmuuttajaa jatkuvan oppimisen
jäsentämisessä ja osaamisen esittämisessä. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pohjalta ohjattavat pystyivät täydentämään
substanssiosaamistaan tarkoituksenmukaisesti Lapin korkeakoulujen avoimilla opinoilla sekä ammatillisen suomen kielen osalta myös hankkeen
ohjauksessa ja opetuksessa.
Hankkeessa pilotoitiin lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019 työelämälähtöistä suomi toisena kielenä opetusta B1.1-tasolta eteenpäin.
Koulutuskokeilujen tuloksena kehitettiin 10 opintopisteen verkko-opetuskokonaisuus, TOKAS - Työelämäorientoitunut kielenopetusmalli:
asiantuntijana suomeksi. Opetuksen ja ohjauksen lähtökohtana on oppijan oman alan asiantuntijuus ja yksilölliset tavoitteet urapolulle. Suomen
kielen ammatillinen vahvistaminen aloitettiin oman alan sanaston kokoamisella. Työelämässä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista vahvistetiin
lisäksi suullisen ja kirjallisen esittämisen osalta. Oman alan suomen kielen taidolla on erityinen merkitys korkeakoulutetun maahanmuuttajan
työllistymisessä oman alan asiantuntijatöihin.
AkronyymiStep2Job
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.06.201631.05.2019

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 223 371,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.