Projektin tiedot

Kuvaus

Uudet teknologiat ja niihin perustuvat palveluratkaisut vaikuttavat koko liiketoiminta-alaan muuttaen matkailijoiden kokemuksia helpottamalla, nopeuttamalla ja personoimalla matkailun palveluprosesseja. Tulevaisuuden teknologiat matkailun palveluissa - hankkeen tavoitteena on matkailualan yritysten parempi sopeutuminen tekoälyn ja robotiikan tuomiin muutostilanteisiin. Tavoitteisiin vastataan tuottamalla selvitysraportti, joka sisältää tietoa tekoälystä ja robotiikasta matkailualalla, huomioiden Lapin toimintaympäristö. Hankkeessa järjestettävissä palvelumuotoiluun pohjautuvilla työpajatilaisuuksilla halutaan innostaa yrityksiä tutustumaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin matkailualalla ja tukea matkailualan yrittäjien innovatiivisuutta, yritystoiminnan tuottavuutta sekä sopeutumista uusiin markkinatilanteisiin.

Tavoitteena on selvittää, mitä tekoäly ja robotiikka ovat ja mitä ne mahdollistavat matkailualalle. Mitä mahdollisuuksia tekoäly ja robotiikka tuovat matkailualan yrittäjille ja mitkä ovat ne tulevaisuuden haasteet, joista yrittäjien on hyvä olla tietoisia jo nyt, ja varauduttava?Tekoäly ja robotiikka tuovat sekä mahdollistavat mm. uudenlaisia palvelutilanteita.Tilanteiden kautta vastaan tulee myös uudenlaiset työn tekemisen tavat, työn johtaminen sekä organisointi. Robotisointi ja tekoäly vapauttavat ihmiset rutiinityöstä, jolloin se mahdollistaa vapautuneen työpanoksen kohdistamisen enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin tai aiempien tehtävien tekemiseen entistä paremmin tekoälyn avulla. Robotiikan tuomat avut rutiinityötehtäviin voi luoda myös uusia mahdollisuuksia esim. jo pitkän työuran omaavan/ikääntyvän työntekijän tehtävien uudelleen tarkasteluun ja luoda sitä kautta uudenlaista työmotivaatiota.

Näillä kaikilla muutoksilla on merkitystä myös työhyvinvointiin sekä tekoälyn ja robotiikan tuomiin kilpailu- tai markkinointitilanteisiin. Tekoäly ja robotiikka voivat tulevaisuudessa tuoda myös mahdollisuuksia yrityksille/organisaatioille henkilöstön työurien pidentämiselle. Jo nyt on tehty kokeiluja, jossa tekoäly on tunnistanut työkyvyttömyyseläkeläisen kaksi vuotta ennen eläkkeen alkamista, pohjautuen terveyteen liittyviin tietoaineistoihin. Mikäli yritysten/organisaatioiden työterveyshuollossa hyödynnettäisiin tekoälyä, voi se luoda uuden työkalun reagoida varhaisiin signaaleihin. Näin ollen voidaan ennaltaehkäistä työkyvyn laskua, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä sekä pidentää sen myötä työuria. Palvelumuotoilua ja digitalisaatiota yhdistämällä voidaan saada tuettua uusia avauksia matkailualalle koskien palveluprosessien monimuotoisuutta. Kyseisessä hankkeessa palvelumuotoilusta tutut työskentelytavat, kuten yhdessä kehittäminen ja erilaiset ideoiden kehittämiseen ja testaamiseen luodut palvelumuotoilun työkalut yhdistetään luovasti tekoälyn ja robotiikan tuomien hyötyjen tunnistamiseen matkailualan kentällä. Hankkeessa järjestettävien palvelumuotoilutyöpajojen avulla matkailualan yrittäjät ja toimijat pääsevät miettimään näitä teemoja yhdessä. Työpajojen tavoitteena on edistää myös yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja sitä kautta syntyvää työhyvinvointia sekä tuottavuutta.
    Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat
1. Kartoitetaan tietoa tekoälystä, robotiikasta ja sen käyttämisestä matkailualalla ja tästä tuotetaan erillinen selvitysraporttiKartoitustyötä tehdään mm. keräämällä tietoa Lapin alueen matkailualan yrittäjiltä - miten he tällä hetkellä hahmottavat tekoälyn ja robotiikan matkailualalla. Sen lisäksi tietoa kartoitetaan olemassa olevilta tekoälytoimijoilta. Kartoitusta tehdään myös tutustumalla tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
2.Järjestetään yksi työpajaa kahdessa Lapin matkailukeskuksessa. Työpajat kokoavat yhteen matkailualan toimijat, asiakkaat ja robotiikan & tekoälyn asiantuntijat. Työpajoihin sisältyy asiantuntijoiden alustuksia tekoälystä ja robotiikasta sekä matkailualan yrittäjien, matkailualalla toimivien ja kehittäjien toiminnallista työskentelyä ja yhteiskehittämistä. Työpajojen tavoitteena on ideoida monialaisissa ryhmissä, miten robotiikkaa ja tekoälyä voitaisiin hyödyntää matkailuyrityksissä. Työpajoissa jokainen ryhmä tuottaa yhden idean robotiikkaa tai tekoälyä hyödyntävästä matkailupalvelusta- tai tuotteesta. Työpajoista ja ideoista koostetaan yhteen kokoava raportti.  
3.Raportoidaan selvityksen ja työpajojen tulokset sekä johtopäätökset yhdeksi esiselvitysraportiksi    

Tärkeimmät tulokset

Hankkeen loppuraportti (hankkeen tulos) kokoaa yhteen hankkeen eri työskentelyvaiheet ja tulokset. Raportti sisältää seuraavat asiat
- Mitä tekoälyllä ja robotiikalla tarkoitetaan?
- Mitä tekoäly ja robotiikka voi(si)vat mahdollistaa matkailualalla?
- Millä tavalla tekoäly ja robotiikka tällä hetkellä hahmotetaan Lapin matkailualalla?
- Näkemyksiä, mitä tekoäly ja robotiikka voisivat lähitulevaisuudessa tarkoittaa Lapin matkailualalla.
- Mitä vaikutuksia uusilla teknologiolla (tekoälyllä ja robotiikalla) uskotaan olevan Lapin matkailualalle.

Esiselvityshankkeen perusteella lähdetään suunnittelemaan laajempaa hankekokonaisuutta aiheesta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.201931.05.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 70 712,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.