Poromäärien säätelyyn liittyvät oikeudelliset ongelmat

Projektin tiedot

Kuvaus

Poromäärien pitämisessä lainsäädännön edellyttämällä tasolla on todettu useita oikeudellisia ongelmia joilla on suoria vaikutuksia myös käytännön poronhoitoon.
Hankkeen tavoitteena on kuvata sekä se oikeudellinen säätely, että ne hallinnolliset puitteet, johon poromäärien säätely perustuu. Tämä koskee paitsi Suomea myös Norjaa ja Ruotsia. Hankkeessa käydään läpi noin 20 vuoden ajalta oikeuskäytäntöä ja kootaan yhteen kaikki ne oikeustapaustapaukset, jotka liittyvät poromäärien säätelyyn ja niihin päätökseen, joilla poromäärät on pyritty pitämään sallitulla tasolla. Kysymys on paitsi paliskuntien tekemistä pakkoteurastuspäätöksistä mutta myös niistä hallinnollisista pakkokeinoista, joilla poromääriä on pyritty pitämään sallitulla tasolla.
Yhteenvetojaksossa analysoidaan niitä oikeudellisia ongelmia, joita oikeuskäytännöstä tulee esille. Lopuksi tutkimuksessa on tarkoitus esittää konkreettisia ehdotuksia, miten esiin nousseita ongelmia voitaisiin ratkaista. Yksinkertaistaen kysymys on hallinnon tehokkuuden ja paliskunnan osakkaan oikeusturvan yhteensovittamisesta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.11.201830.11.2019

Rahoitus

  • Maa- ja metsätalousministeriö

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.