Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin

Projektin tiedot

Kuvaus

Digitalisaatio haastaa niin palveluiden kehittäjät ja tarjoajat kuin niiden käyttäjätkin Lapissa. Hankkeessa haetaan
ratkaisuja siihen, että osa lappilaisista aikuisista ja ikääntyvistä on syrjäytynyt tai vaarassa syrjäytyä digitalisoituneista
palveluista ja tiedonvälityksestä puutteellisten digitaitojen takia. Hankkeessa haetaan ratkaisuja digisyrjäytymiseen ja
sen uhkaan kehittämällä palveluntarjoajien osaamista ohjata ja tukea asiakkaiden digitaitoja. Jotta aikuisten ja
ikääntyvien digitaitoja voidaan tukea tarveperustaisesti juuri siellä, missä ohjausta tarvitaan, on niiden ohjaus nivottava
osaksi koulutus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveyspalveluita. Näille aloille tarvitaan koulutusta, joka tuottaa osaamista
aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaamiseen. Hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa aikuisten ja ikääntyvien parissa parhaillaan ja tulevaisuudessa toimivien
lappilaisten digitaitoja, erityisesti taitoja ohjata tarjoamiensa palveluiden asiakkaiden digitaitoja. Hankkeen kohderyhmä
toimii parhaillaan tai tulevaisuudessa kasvatus-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalojen asiantuntijoina järjestöissä,
vapaassa sivistystyössä sekä julkisella sektorilla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisten tietoisuutta
aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen tukemisesta. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat koulutus-, sosiaali- ja
terveys-, sekä kulttuuripalveluiden piirissä olevat yli 18-vuotiaat lappilaiset työelämässä ja sen ulkopuolella.

Hankkeen aikana Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu suunnittelevat, pilotoivat ja jatkokehittävät yhteistyössä
sidosryhmien kanssa, omien erityisosaamisalueidensa mukaisesti yhteisen, digitaitojen ohjaamiseen kohdistuvan
kokonaan uuden moniammatillisen verkko-opintojakson. Toiseksi, hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan
nopeavaikutteiset webinaari- ja videotietoiskusarjat aikuisten ja ikääntyvien parissa toimiville kasvatus-, sosiaali- ja
terveys- sekä kulttuurialan asiantuntijoille sekä laajemmalle yleisölle. Kolmanneksi, hankkeessa suunnitellaan ja
toteutetaan korkeakoulukonsernin opetushenkilöstölle suunnattu webinaarisarja, jonka aiheena on etäopetuksen
pedagogisesti tarkoituksenmukainen toteuttaminen moniammatillisena yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työelämän
yhteistyönä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia digitaitoja, uutta osaamista digitaitojen ohjauksessa sekä kokonaan uusi verkkoopintojakso,
yhteistyöverkosto sekä avoimesti saatavilla olevaa tuki- ja infomateriaalia aikuisten ja ikääntyvien
digitaitojen ohjauksesta. Hankkeen pitkän aikavälin välillisenä vaikutuksena on aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen
kehittyminen, joka edistää heidän sosiaalista, yhteiskunnallista ja kulttuurista osallisuuttaan sekä hyvinvointiaan.
Hankkeen välillisenä vaikutuksena on myös digisyrjäytymisen ehkäiseminen.
AkronyymiOdigO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.09.202131.08.2023

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 152 835,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.