Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja

Projektin tiedot

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseutuyrittäjyyteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön avulla lapinlehmään erikoistuvaa liiketoimintaa.

Lapinlehmä eli pohjoissuomenkarja on maakuntamme alkuperäinen nautarotu, joka on hyvin sopeutunut arktisiin olosuhteisiin, mutta jonka erityisyyttä, kestävyyttä ja monia hyviä ominaisuuksia hyödynnetään vielä hyvin vähän sen tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden. Lapin maakunnassa oli vuoden 2017 tilaston mukaan 111 lapinlehmärotuista eläintä, koko maassa noin 2000. Lapinlehmien määrä kaksinkertaistuu Lapissa hankkeen toiminta-aikana, kun valtion omistama lapinlehmien geenipankkikarja siirtyy Tervolan Louelle Ammattiopisto Lappian hoitoon. Tämä yhdessä lapinlehmätilallisten ja yrittäjien lisääntyneen kiinnostuksen kanssa luo hyvät lähtökohdat kehittää lapinlehmään perustuvaa liiketoimintaa.

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston Arktisen keskuksen (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskuksen (osatoteuttaja) ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian (osatoteuttaja) yhteistyönä. Hanke jakautuu neljään työpakettiin: Lapinlehmän maidon ja lihan erityisominaisuudet (TP 1); Lapinlehmän maidon ja lihan jatkojalostus, tuotekehitys, jalosteiden hinnanmuodostus ja tuotannon kannattavuus (TP 2); Lapinlehmärodun erityisyys, lapinlehmän kasvattajien kokemusperäinen tieto ja rodun tunnettuuden lisääminen (TP 3); sekä Hallinto ja viestintä (TP4).

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tutkimustietoa ja käytännön osaamista lapinlehmärotuisten eläinten kestävästä ja lisäarvoa tuottavasta hyödyntämisestä ja lapinlehmätuotteiden, kuten maidon ja lihan, ravintokoostumuksesta ja erityisominaisuuksista. Nämä lisäävät valmiuksia lapinlehmän maitoon perustuvaan pienmeijeritoimintaan, lapinlehmän lihan hyödyntämiseen, lapinlehmätuotteiden saamiseen markkinoille paikallisina erikoistuotteina sekä lapinlehmärodun kulttuurihistorian, kasvattajien kokemusperäisen tiedon ja tarinoiden hyödyntämiseen rodun ja sen tuotteiden tunnetuksi tekemisessä.

Hankkeessa tuotettu tieto ja osaaminen jalkautetaan kohderyhmille työpajoissa ja niiden yhteydessä järjestettävissä alku- ja loppuseminaareissa ja muissa tapaamisissa sekä erilaisina julkaisuina ja tietopaketteina. Hankkeen kohderyhmänä ovat maidon ja lihan tuottajat, lapinlehmää rotuna hyödyntävät tilalliset, lappilaiset matkailuyrittäjät ja ravintolat, elintarvikkeiden jatkojalostajat, oppilaitokset, neuvonta-ja tutkimuslaitokset sekä muut palvelujen tuottajat. Muita kohderyhmiä ovat kuluttajat ja matkailijat, tiedekeskukset, museot ja yhdistykset ja oppilaitokset.
AkronyymiLappari -elinkeino
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.08.202031.03.2023

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR