Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa (KOP)

Projektin tiedot

Kuvaus

Aiemmassa Opintie sujuvaksi -hankkeessa kävi ilmi, että tukea siirtymävaiheeseen peruskoulusta toiselle asteelle tarvitaan. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulutusta järjestävien tahojen (Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston, Lapin urheiluopiston, Saamelaislukion ja Rovaniemen koulutoimen) kanssa, suunnittelemalla hankkeen toimintojen sisällöt ja toteutustavat yhdessä. Hankkeessa vastataan kohderyhmän esille nostamiin tarpeisiin siirtymien tukemiseen liittyen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden siirtymävaihetta sujuvoittavia toimia ja auttaa heitä valitsemaan omia opinpolkujaan muun muassa opinto- ja oppilaanohjauksen avulla. Toiminta toteutetaan käytännön yhteistyönä siirtymävaiheessa työskentelevien ammattilaisten, maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden sekä opettajaksi opiskelevien kanssa.

Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa (KOP) -hanke pohjautuu Opintie sujuvaksi -selvityshankkeessa kerättyyn tietoon siirtymävaiheessa peruskoulusta toisen asteen opintoihin olevilta maahanmuuttajilta ja saamelaisilta. Tieto teki näkyväksi ongelmakohtia, joiden minimoimisella siirtymävaiheisiin saadaan sujuvuutta. Nykyisen, Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa -hankkeen toimenpiteillä pystytään vaikuttamaan siihen, että selvityshankkeen esiin nostamiin kehittämistarpeisiin voidaan vastata ja hankkeen tuottama tärkeä tieto voidaan jalkauttaa käytäntöön. Näin voidaan vaikuttaa siihen, että siirtymä olisi onnistunutta ja että mahdollisimman moni saamelais- ja maahanmuuttajanuori tekee valinnan, joka edesauttaa myöhempää siirtymistä jatko-opintoihin ja valmistumista ammattiin.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulutusta järjestävien tahojen (Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston, Lapin urheiluopiston, Saamelaislukion ja Rovaniemen koulutoimen) kanssa, suunnittelemalla hankkeen toimintojen sisällöt ja toteutustavat yhdessä. Hankkeessa vastataan kohderyhmän esille nostamiin tarpeisiin siirtymien tukemiseen liittyen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden siirtymävaihetta sujuvoittavia toimia ja auttaa heitä valitsemaan omia opinpolkujaan muun muassa opinto- ja oppilaanohjauksen avulla. Toiminta toteutetaan käytännön yhteistyönä siirtymävaiheessa työskentelevien ammattilaisten, maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden sekä opettajaksi opiskelevien kanssa.

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden siirtymävaihetta sujuvoittavia malleja sekä edelleen kehittää niitä saadun palautteen perusteella kulttuurisensitiivisyys huomioiden. Hankkeen aikana kehitetyt menetelmät jäävät käytännöiksi oppilaitoksiin ja kuntiin myös hankkeen päättymisen jälkeen, näin ne hyödyntävät myös myöhemmin siirtymävaiheessa olevia henkilöitä. Hankkeen toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä hankkeeseen sitoutuneiden tahojen Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston, Lapin urheiluopiston, Saamelaislukion ja Rovaniemen koulutoimen kanssa. Toimenpiteiden kohteena ovat peruskoulun viimeistä luokkaa käyvät maahanmuuttaja- ja saamelaistaustaiset oppilaat sekä valmistavassa opetuksessa opiskelevat oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevät henkilöt. Tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja opintojen keskeytyksiä. Tarkoituksena on lisätä sekä lähettävän että vastaanottavan oppilaitoksen henkilöstön tietoa siitä, kuinka toimia monikulttuuristen oppilaiden kanssa ja tukea nuorten oppilaiden siirtymävaihetta tuomalla kulttuurisensitiivisiä menetelmiä kouluun.

Toimenpiteet ja tulokset:
- Hankkeen aikana Lapin alueen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työskenteleville henkilöille, kuten rehtoreille, opettajille ja opinto-ohjaajille, sekä opettajaksi opiskeleville järjestetään työpajoja kulttuurisensitiivisyys teemaan liittyen.
- Hankkeen aikana aloitetaan vertaistukitoiminta, johon otetaan mukaan jo siirtymävaiheen läpikäyneitä henkilöitä, jotka voivat hyödyntää omia kokemuksiaan.
- Hankkeen aikana valmistetaan informatiivinen opetusvideo erilaisista urapoluista.
- Hankkeen aikana kehitetään ja sovelletaan hankkeen toimintojen pohjalta menetelmiä, jotka jatkossa auttavat nuoria tekemään omia urapolkuvalintojaan
- Hankkeen aikana kerätyn tiedon pohjalta toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka esitellään opaskirjasessa. Opaskirjanen on netissä ilmaiseksi ladattavissa ja siinä oleva tieto on eri toimijoiden hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa.
- Hankkeen toimenpiteistä, hankkeen aikana kerätystä tiedosta ja tuloksista tiedotetaan laajasti.

Lisätietoja:
Yliopisto-opettaja, Susanna Rivinen [email protected]
Yliopistonlehtori, Merja Paksuniemi, [email protected]

Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa
Käynnissä
01/02/2018 → 31/01/2020
AkronyymiKOP
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.02.201831.01.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 121 894,00 €

Tieteenala

  • Yleinen kasvatustiede

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.