eLappi

Projektin tiedot

Kuvaus

Hanke tarttuu ajankohtaiseen etänä tapahtuvan perusopetuksen kehittämisen tarpeeseen, sillä opetushenkilöstön osaaminen ja motivaatio käyttää erilaisia digitaalisia ratkaisuja etäopetuksessa on hyvin vaihtelevaa. On tärkeää antaa opetushenkilöstölle valmiudet toimia uudenlaisissa digitaalisissa oppimisympäristöissä, jotta laadukasta oppimista pystytään näissä tarjoamaan. Opettajien tulee osata tuottaa sisältöjä, tukea virtuaalista dialogisuutta ja ohjata erilaisten oppijoiden oppimista verkkoalustoilla monipuolisesti, hyödyntäen erilaisia digipedagogisia ratkaisuja. Hanke pyrkii kartoittamaan etäopetukseen hyödynnettävän teknologian ja sovellusten käytön osaamiseen liittyviä kehittämisen tarpeita uudessa tilanteessa, ja tarjoaa asiantuntija-apua, koulutusta ja materiaaleja etäopetuksessa hyödynnettävien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa. Hankkeen valmistelu ja toteutus pohjautuu käytännön tarpeeseen. Lapin yliopistossa on aiemmin ollut onnistuneita etäopetushankkeita ja niitä on tälläkin hetkellä käynnissä. Tässä hankkeessa kehitetyt ratkaisut pohjautuvat kartoituksesta saatuihin tietoihin, viimeaikaiseen tutkimustietoon, yliopiston henkilöstön asiantuntijuuteen ja etäopetuksesta havaittuihin hyviin käytänteisiin. Yliopistossa on kehitetty etäopetuksen käytänteitä ja ohjausta, joista kertynyt kokemus ja tutkimustieto toimivat tämän hankkeen toteuttamisen taustana.

Hanke pohjautuu ajankohtaiseen käytännön tarpeeseen kehittää etänä tapahtuvaa perusopetusta. Perusopetus siirtyi nopealla aikataululla Covid-19 (koronaviruksen) aiheuttaman pandemian vuoksi etäopetukseen koko Suomessa, eikä tilanteeseen ehditty valmistautua. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan etänä tapahtuvan perusopetuksen toimintaedellytyksiä Lapin alueella. Vaikka kriisistä johtuva etäopetuksen tarve menisikin pian ohi, on silti paljon opettajia, joilla etäopetusvalmiudet eivät ole riittävällä tasolla. Tässä hankkeessa pyritään tuomaan etäopetukseen liittyvää koulutus ja tuki avoimesti opettajien saataville ja sitä kautta vaikuttamaan heidän digipedagogisiin valmiuksiinsa sekä etäopetustilanteissa että tämän päivän luokkaopetuksessa. Hanke pyrkii kartoittamaan etäopetuksessa hyödynnettävän teknologian ja sovellusten käytön osaamiseen liittyviä kehittämisen tarpeita opettajien keskuudessa tässä uudessa tilanteessa. Havaittujen tarpeiden pohjalta opettajille tarjotaan asiantuntija-apua ja koulutusta sekä tuotetaan avoimesti saatavilla olevaa tukimateriaalia etäopetuksen pedagogisten menetelmien ja digitaalisten välineiden haltuun ottamiseen. Tavoitteenamme on laadukkaan opetuksen takaaminen kaikkialla Lapissa.

Hankkeessa syvennetään ja laajennetaan Lapin alueen opettajien kykyä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja etäopetuksen erilaisissa tilanteissa koulutuksen ja tuki- ja virikemateriaalin avulla, jota hankkeessa tuotetaan. Hanke keskittyy etäopetuksen pedagogiikkaan, monenlaisten oppilaiden etäohjauskysymyksiin ja taito- ja taideaineiden järjestämiseen etäopetuksessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan materiaaleja saamen kielellä tapahtuvan etäopetuksen tarpeisiin. Hankkeessa luodaan materiaalille avoin digitaalinen alusta, jolla materiaalit ovat helposti luettavissa olevina interaktiivisina infograafeina, joissa pienemmät kuvakkeet voidaan avata ja tiedot voidaan tarpeen tullen tulostaa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan podcasteja ja videotallenteita. Hankkeessa panostetaan tuotetun materiaalin saavutettavuuteen ja helppolukuisuuteen. Hanke käyttää myös sosiaalista mediaa tiedon jakamiseen.


Fitnu vuođđuduvvá áigeguovdilis dárbui ovddidit gáiddusoahpahusa vuođđooahpahusas. Vuođđooahpahus sirdášuvai johtilis áigetávvaliin Covid-19 epidemiija dihtii gáiddusoahpahussii olles Suomas iige dása lean vejolašvuohta ráhkkanit. Fitnu vehkiin geahččalit nannet gáiddusoahpahusa doaibmanvejolašvuođaid Lappi eanaguovllus. Vaikke epidemiija kriisa manašiige meattá johtilit, leat goittotge olu oahpaheaddjit geaid gáiddusoahpahusa válmmašvuođa sáhtášii ovddidit. Dán fitnus fállat skuvlejumi ja doarjjamateriálaid geavatlaš barggu doarjjan nu gáiddusoahpahusas go dábálaš luohkkáoahpahusas. Fitnu lea gárten gáiddusoahpahusa skuvlejumi dárbbuid ja makkár máhttu oahpaheaddjiin lea teknologiija ja iešguđet heivehusaid birra ođđa diliin doaimmadettiin. Kártema dieđuid vuođul fállat oahpaheaddjiide skuvlejumi pedagogalaš reaidduin ja digitálačovdosiin. Ulbmilin lea nannet oahpahusa alla kvalitehta olles Lappis.

Fitnus vuodjut ja viiddidit Lappi guovllu oahpaheaddjiid máhttui ávkkástallat digitála čovdosiid gáiddusoahpahusas iešguđet diliin skuvlejumi ja doarjjamateriála vehkiin, maid fidnu buvttada. Fitnu vuodju gáiddusoahpahusa pedagogihkkii, máŋggalágan oahppiid gáiddusbagadeami gažaldagaide ja dáido- ja dáiddaávdnasiid lágideapmái gáiddusin. Lassin fidnu buvttada materiálaid sámegielat oahpahusa dárbbuide. Fitnus ráhkaduvvo materiálaide rabas digitála neahttasiidu, mas materiálaid sáhttá lohkat álkkes infográfaid vehkiin. Lassin leat fállun podcasttat ja videot. Fitnu deattuha materiálaid álkivuhtii ja ahte daid lea álki maiddái lohkat. Fitnu geavaha sosiála media aktiivvalaččat.


Tärkeimmät tulokset

Hankkeen tuloksena Lapin alueella on vahvistettu uudenlaisten digitaalisen ratkaisujen käyttöä ja uudenlaisia digitaalista teknologiaa hyödyntäviä pedagogisia lähestymistapoja etäopetuksessa. Opettajien digitaalinen osaaminen on syventynyt ja monipuolistunut sekä etäopetuksen laatu on parantunut.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.05.202031.12.2020

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 61 156,80 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.