Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke

Projektin tiedot

Kuvaus

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kehittänyt digitaalisen teknologian opetuskäyttöä ja etenkin etäopetusta vuodesta 2004 lähtien. Kehitystyötä on tehty muun muassa EU ohjelmakaudella 2007–2013, Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella – esiselvitys-hankkeessa (2015–2016) sekä Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa (2016–2018).

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kehittänyt muun muassa hankkeita toteuttaen mallin, miten saamen kielten ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti sekä, miten siihen järjestetään etäopetuksen tukipalvelut. Hankkeiden avulla saamelaisalueen opettajille on saatu osaamista etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan. Lisäksi on saatu saamenkielisten lukupiirejä sekä saamelaisaineistojen kirjallisuus- ja julkaisuluetteloita sekä verkkonäyttelyitä, jotka palvelevat oppimista. Nyt ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistuksen (reformi) myötä uusia tarpeita ovat koulutusorganisaation ja työelämäyhteistyön kehittäminen ja siihen liittyvät tekniset apuvälineet, opiskelijoiden puuttuvan ja olemassa olevan osaamisen tunnistamisen työkalut opintojen henkilökohtaistamiseksi. Lisäksi saamelaiskulttuurin lähtökohdat huomioivan matkailun tuotteistamisen edellyttämä osaaminen sekä kulttuurisensitiivinen ote. Myös opiskelijan itsenäisen opiskelun ympäristöjä tarvitaan eri aloille ja eri koulumuotojen välisiä siirtymiä helpottamaan.

Saamelaisopetukseen tarvitaan yhteinen oppimis- ja digimateriaalin kehittämisalusta sekä sitä työtä tukeva opetushenkilöstön ja oppimateriaalityöntekijöiden verkosto. Verkostotyöskentelyn tavoitteena on tukea muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista ja syntyvän yhteistoiminnan kautta edesauttaa saamelaisopetuksen haasteellista oppimateriaalitilannetta. Arktista pedagogiikkaa -hankkeen aikana on tutustuttu pelillisyyteen ja sen tuomaan lisäarvoon opetuksessa. Hankittu tieto ja ymmärrys pelillisyydestä on synnyttänyt tarpeen ja mielenkiintoa pelillisyyden käytön kehittämiseen Saamelaisalueella lähi- ja etäopetukseen. Tämän lisäksi Arktista pedagogiikkaa II -hankkeessa tutustutaan siihen, mitä ohjelmointi ja robotiikka ovat sekä miten niitä voidaan käsitellä ja hyödyntää opetuksessa perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Arktista pedagogiikkaa II -hankkeen tavoitteena on
1) edistää kohderyhmien verkostoitumista etäyhteyksiä ja digitaalisuutta hyödyntäen,
2) lisätä hankkeen kohderyhmien digitaalista osaamista ja erilaisten digialustojen, esimerkiksi tuotanto- ja jakelualustojen sujuvaa käyttöä,
3) tukea hankkeen kohderyhmiä toteuttamaan opetussuunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaista opetusta ja koulutusta lisäämällä kohderyhmien teknologioihin ja uuteen toimintakulttuuriin liittyvää osaamista,
4) luoda malli, miten saamelaiskulttuurikoulutusta voidaan toteuttaa erilaisille kohderyhmille digitalisaatiota hyödyntäen.

Hankkeessa syvennetään ja laajennetaan digiteknologiaa hyödyntävää pedagogiikkaa, jossa saamen kielet, kulttuuri, perinteiset elinkeinot ja luonnon kierto huomioidaan. Kehittämistoiminta tapahtuu yhdessä yliopiston, saamelaisalueella toimivien koulutusverkostojen ja opettajien kanssa. Luodaan työelämän digitalisaation huomioivia koulutusmalleja, joissa iältään, koulutustaustaltaan ja tavoitteiltaan erilaiset opiskelijat saavat yksilöllistä opetusta asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeen tuloksena saamelaisalueella on otettu käyttöön uudenlaista digitaalista teknologiaa hyödyntävä pedagogiikka, jossa saamen kielet ja kulttuurit sekä oppiminen ovat keskiössä. Opettajien ja oppijoiden monilukutaito ja digitaalinen osaaminen ovat kehittyneet ja on saatu vahvistettua yliopistoyhteistyötä. Hankkeessa on luotu pedagoginen koulutusmalli, jolla kulttuurikoulutukset ovat suoritettavissa itsenäisesti ja joustavasti, monipuolisia digitaalisia välineitä hyödyntäen. Yhteistyötä työelämän kanssa on vakiinnutettu ja oppimisprosesseissa on käytössä sellaisia menetelmiä, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Myös alueella toimivien saamelaiskulttuurin ja kielen parissa työskentelevien yhteisöjen ja organisaatioiden verkostoyhteistyöhön on löydetty uusia toimintamalleja.

Lisätietoja:
Vastaava yliopistotutkija Pigga Keskitalo pigga.keskitalo@ulapland.fi
Tutkija Satu-Maarit Frangou satu-maarit.frangou@ulapland.fi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201931.10.2021

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR: 47 736,00 €

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.