Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kokemuksia tukijoista ja tuen tarpeista

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ammatillisen koulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat kokevat siirtymän peruskoulusta toiselle asteelle. Tutkimus on osa vuosien 2018-2021 aikana toteutettavaa ESR-rahoitteista #Hyvinvoiva amis -hanketta, joka tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointityön kehittämiseksi ja opintojen tukemiseksi.

Teoreettisen viitekehyksen muodostavat koulusiirtymiin liittyvät tuen tarpeet koulun tukijärjestelmien näkökulmasta. Kyselyaineisto kerättiin Webropol-työkalulla ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta siten, että vastaajia oli eri aloilta ja eri paikkakuntien toimipisteistä (N=94). Kyselyssä oli väittämiä, joihin vastattiin Likertin asteikolla, monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Aineistoa käsiteltiin monimenetelmäisesti frekvenssien ja prosenttijakaumien avulla ja laadullisesti teemoittelemalla.

Tulosten mukaan siirtymäprosessin aikana epävirallinen taho, jolta peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvät opiskelijat saivat eniten tukea, olivat vanhemmat ja ystävät. Saatu tuki lisääntyi jonkin verran siirtymäprosessin edetessä. Ammattilaiset, joilta nuoret saivat eniten tukea, vaihtelivat siirtymäprosessin kuluessa. Peruskoulun päättövaiheessa tärkeimmät tukijat olivat opinto-ohjaaja ja luokanvalvoja. Opinto-ohjaajan rooli tukijana väheni ammatillisessa koulutuksessa, luokanvalvojan roolin lisääntyessä jonkin verran. Siirtymän aikana eniten tukea kaivattiin stressinhallintaan ja opintojen suunnitteluun. Avointen vastausten perusteella tuen tarpeiden pääteemat vaihtelivat siirtymäprosessin aikana. Tuen tarpeet voidaan jakaa tiedollisiin tarpeisiin, psykososiaalisen tuen ja arjen hallinnan tarpeisiin sekä opintoihin liittyvään tukeen.

Tutkimuksen tulosten valossa vaikuttaa siltä, etteivät opiskelijat edellytä ammattilaisilta spesiaalia osaamista vaan ennemminkin opiskelijan näkemistä kokonaisuutena. Opiskelijat eivät kaipaa erityispalveluita, vaan aitoa kohtaamista päivittäisessä arjessa. Tämä asettaa oppilaitosten toimintakulttuurille ja ammattilaisten asiantuntijuudelle uusia haasteita. Keskeistä on matalan kynnyksen tuki ja arkinen, ongelmia ennaltaehkäisevä toimintakulttuuri. On kuitenkin huomattava, että tuen tarpeet vaihtelevat siirtymän eri vaiheissa ja yksilöllisesti.

Aikajakso21 marrask. 201922 marrask. 2019
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät : Oppimisen maisemat muuttuvat - entäpä sitten?
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiJoensuu, SuomiNäytä kartalla