Osallisuus toimintatutkimuksessa – case vastuullinen jakamistalous

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Konferenssiesitelmä, Sosiologipäivät 2021

Jakamistalouteen pohjautuva liiketoiminta on kasvanut nopeasti. Samalla ovat nousseet esille kysymykset toiminnan vastuullisuudesta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa -hankkeessa selvitämme, miten vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu näkyvät Lapissa matkailun jakamistalouteen pohjautuvassa liiketoiminnassa ja miten liiketoiminnan vastuullisuutta voidaan edistää. Hankkeen päätutkimusmenetelmänä on yhteisöllinen toimintatutkimus. Tässä paperissa pohdimme tutkimukseemme liittyviä osallisuuden kysymyksiä.

Matkailussa jakamistalous on laajentanut alan sidosryhmien joukkoa: esimerkiksi yksityishenkilöistä, isännöintitoimistoista ja rakennusyhtiöistä on tullut relevantteja osallisia matkailutoiminnassa. Perinteisiä toimintamalleja haastava ilmiö sekä matkailualan moninaistunut toimijajoukko ovat luoneet uusia tiedontarpeita niin yrityksille, lainsäätäjille kuin viranomaisille: miten matkailua ja erityisesti jakamistalouspohjaista matkailua voidaan hallita ja ohjata vastuullisesti.

Hankkeessa mukana olevat yritykset ja organisaatiot ovat tuoneet mukanaan omat jakamis- ja alustatalousilmiöön liittyvät avoimet kysymyksensä sekä kehittämistavoitteensa tai toiveensa. Hankkeen työpaketteihin on suunniteltu useita erilaisia aineistonkeruumuotoja. Toimintatutkimuksessa yritykset osallistuvat tutkimustulosten tuottamiseen sekä esittämis- ja koontitapojen suunnitteluun. Lopputuloksena yritykset saavat käyttöönsä omassa toiminnassaan hyödyntämiskelpoisia työkaluja ja välineitä esimerkiksi oman liiketoimintansa suunnitteluun ja riskienhallintaan.

Yhteisöllisestä lähtökohdasta huolimatta tutkimuksen osallisuuteen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Matkailun jakamistaloutta, etenkin vertaismajoitusta, koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun on liittynyt voimakas vastakkainasettelu (puolesta – vastaan), mikä on haastanut niin tutkijoiden, kuin tutkimukseen osallistuvien roolia. Hankkeen osallistujajoukko edustaa monialaisesti matkailun jakamistalouteen kiinnittyviä toimijoita, mutta osalliset ovat valikoituneet ilmiön parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden verkostosta. Ryhmän jäsenet suhtautuvat ilmiöön avoimesti. Useimmat osalliset ovat kuitenkin joutuneet pohtimaan kantaansa ilmiöön ja sitä, osoittaako hankkeen tutkimukseen osallistuminen jollekin puolelle asettumista?

Tutkijoina joudumme puolestaan pohtimaan, missä määrin tutkimusryhmä edustaa asiaan liittyviä osallisia? Miten osallistujien ‘valinta’ vaikuttavat tuloksiin? Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti tuloksilla voi olla epäsuoria ja suoriakin vaikutuksia tutkittavaan ilmiöön. Kenen näkökulma jakamistalouden paikallisesta hyväksyttävyydestä, alustojen yhteiskuntavastuusta ja jakamistalouden arvonluonnista lopulta tulee esille?
Aikajakso11 maalisk. 2021
PidettyHelsingin yliopisto, Suomi
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen

Hakusanat

  • jakamistalous
  • osallisuus
  • toimintatutkimus