Kehittymissuunnitelma opettajien uranaikaisen kehittymisen tukena

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Opettajien täydennyskoulutusjärjestelmä on hajanainen. Usein täydennyskoulutus riippuu yksittäisen opettajan halukkuudesta ja aktiivisuudesta sekä käytettävissä olevista resursseista. Suurelta osin opettajilta puuttuu henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittymissuunnitelmien on todettu edistävän opettajan reflektiota ja itsetietoisuutta sekä tukevan oppimistavoitteiden saavuttamista sekä koko koulun strategista johtamista.
Lapin yliopistossa syksyllä 2017 käynnistyneessä, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus –hankkeessa luodaan toimintamalli opettajien uranpituiselle kehittymiselle opettajien kehittymissuunnitelmiin pohjaten. Toimintamallin luomisessa korostuu tutkimusperustaisuus. Hankkeessa vahvistetaan Lapin koulujen välistä verkostoitumista, asiantuntijuuden jakamista ja vertaistukea sekä tehdään etäopetuskokeiluja harvaan asuttujen seutujen opetuksellisten järjestelyiden korkealaatuiseksi toteuttamiseksi.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena kehittymissuunnitelmaprosessi näyttäytyy lappilaisissa kouluissa. Tavoitteena on laatia kuvaus käytännön prosessista ja sitä edesauttavista ja estävistä tekijöistä. Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimusongelmat: Millaiseksi kehittymissuunnitelmaprosessi muodostuu käytännössä? Millainen rooli koulun johdolla on kehittymissuunnitelmaprosessissa? Millaisena kehittymissuunnitelmaprosessi näyttäytyy opettajien ja johdon näkökulmasta? Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelminä käytetään kyselyitä ja haastatteluja. Tutkimus toteutetaan pilottijoukolla, joka koostuu kolmen lappilaisen kunnan perusasteen koulun opettajista ja rehtoreista.
Kevään 2018 alkukartoituksesta kävi ilmi, että opettajien täydennyskoulutustarpeet Lapissa ovat hyvin monimuotoiset ja, että tarpeisiin vastaavaa osaamista löytyy pitkälti jo valmiiksi muista alueen kouluista. Ongelmana on ollut se, ettei opettajilla ole ollut tarvittavia kanavia tai verkostoja jakaa heillä jo olevaa osaamista. Opettajien kehittymissuunnitelman avulla ja verkostoja tiivistämällä osaaminen saadaan paremmin näkyväksi ja tätä kautta laajemmin hyödynnettäväksi. Syksyllä 2018 pilottikouluille lähetetään hankkeessa muotoillut kehittymissuunnitelmat. Kehittymissuunnitelman käyttöönoton jälkeen pilottikoulujen opettajia sekä rehtoreita haastatellaan pro-sessiin liittyen. Tähän liittyviä sekä aiemmin keväällä saatuja tutkimustuloksia tullaan esittelemään tarkemmin Kasvatustieteen päivillä.
Aikajakso16 marrask. 2018
Tapahtuman otsikkoKasvatustieteen päivät: Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTampere, SuomiNäytä kartalla
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen