Arjen utopia? Asukasaktivismin kollektiivista autoetnografiaa

Aktiviteetti: EsitelmäKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Esitelmässämme reflektoimme asukasaktivismitietoa ja kaupunkikehittämistä henkilökohtaisesta näkökulmasta, kollektiivisen affektiivisen autoetnografian kautta. Teoreettisena lähtökohtanamme toimii sosiologiseen keskusteluun paikantuva arjen utopian käsite. Tarkastelumme keskittyy omaan lähiöaktivismitoimintaamme: siihen vaikuttaneisiin ja sen seurauksena toteutuneisiin sosio-materiaalisiin järjestelyihin.

Kaikki kirjoittajat asuvat Rovaniemellä, Korkalovaaran lähiössä. Korkalovaara on monella tavoin suomalainen lähiö pienoiskoossa: se on toisen maailmansodan jälkeen rakennettu kerrostalovaltainen varsinaisesta kaupunkikeskustasta erillään oleva alue (esim. Roivainen, 1999). Lähiölle tyypilliseen tapaan alueen muutamat olemassa olevat palvelut keskittyvät ostoskeskukseen. Kaupunginosassa asuu noin 6000 asukasta. Korkalovaara on muuttunut ja kehittynyt palveluiden osalta vuosien saatossa yhteiskunnallisia ja alueellisia kehityskulkuja mukaillen. Viimeisen vuosikymmenen aikana alueen kehitystä on leimannut sisäilmaongelmien vuoksi suljetun koulun vaikutus: kehitys oli pitkään pysähdyksissä. Koulun kohtalo sai meidät aloittamaan asukasaktivismin, jonka tavoitteena on ollut uuden koulun rakentaminen ja kurjistumisen kierteen katkaisu. Toimintamme on ollut esimerkiksi lehtikirjoittelua, lehtijuttujen kohteena oloa, tapahtumajärjestämistä, asukaskuulemisiin ja alueen kehittämistyöryhmiin osallistumista ja asukaskannanoton keruuta koulun puolesta.

Analyysissämme pohdimme asukasaktivismitiedon muotoja, erityisesti tiedon affektiivisuutta, sekä sen mahdollisuuksia kaupunkikehittämisessä. Tietomme ja toimintamme tarkastelu jäsentyy arjen utopian käsitteen kautta (Salmenniemi, Tuomaala-Özdemir & Ylöstalo, 2022). Arkipäivän utopiat voidaan ymmärtää prosessuaalisina avoimina ajatuskutsuina, ei ihanneyhteiskuntien yksityiskohtaisina suunnitelmina, joissa on “epärealistisuuden ja staattisuuden pohjavire”. Ne eivät ole vain ajattelua, vaan mitä suurimmissa määrin tekemistä, jossa muutosta tavoitellaan kokeilemalla erilaisia tapoja järjestää yhteiskunnallista ja poliittista arkissa yhteyksissä. (Salmenniemi et al. 2022.) Tutkimuksemme ja toimintamme lähtökohtana on toiminut epätoivo, oman kotikaupunginosan vähittäinen muuttuminen kohti dystooppista asumisympäristöä. Kollektiivisen autoetnografian keinoin pyrimme tuomaan esiin kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen ”tuntua”. Aineistojamme ovat autobiografiset tekstit, käymämme Whatsapp-keskustelut, järjestetyistä tilaisuuksista tehdyt muistelut sekä raportit sekä media-aineistot. Näiden pohjalta pohdimme, miten ja millaisia osallisuuden kokemuksia ja todellisuuksia eri asukastoiminnan muodot ja niihin liittyvä tieto ovat synnyttäneet. Ja toisaalta, millaisia tulevaisuuksia nämä voivat tuottaa.
Aikajakso5 toukok. 2023
Tapahtuman otsikkoKaupunkitutkimuksen päivät 2023
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiTurku, SuomiNäytä kartalla
Vaikuttavuus / laajuusKansallinen

Hakusanat

  • kaupunkitutkimus
  • utopia
  • aktivismi
  • Kehittäminen
  • autoetnografia