Vakiosopimukset ennakoivassa sopimustoiminnassa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Sopimustoiminta on yksi yrityksen tärkeä liiketoiminnan osa-alue. Sopimukset voivat osoittautua joko yllättävien ongelmien ja riskien lähteiksi tai tehokkaiksi riskien torjunnan ja hallinnan välineiksi. Ne voivat osaltaan vahvasti tukea yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita sekä muodostua yritykselle arvoa tuottavaksi kilpailutekijäksi.
Yritysten toimintaympäristössä viime vuosikymmenien aikana tapahtuneet muutokset tuovat mukanaan yrityksille uudenlaisia uhkia ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa menestymiseen. Näiden muutosten myötä myös yritysten asiakasliiketoimintaa koskevaan sopimustoimintaan kohdistuu muutostarpeita. Nämä vaativat yrityksen sopimustoimintaan uudenlaista ajattelutapaa sekä toimintatapojen ja yrityskulttuurin kehittämistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Erityisesti vakiosopimuksissa sopimusten tavoitteena on vahvasti oikeudellisten riskien ja ongelmien ennaltaehkäisy. Liiketoiminnallisten tavoitteiden jäädessä tällöin toisarvoiseen asemaan. Artikkelissa tarkastelen sitä, miten vakiosopimustoiminnassa ennakoivan sopimustoiminnan (proactive law/contracting) avulla sopimushallinnan toimintatapoja, avainhenkilöiden asiantuntijuutta ja dynaamisia sopimuskyvykkyyksiä kehittämällä olisi mahdollista kehittää yritysten sopimushallintaa tukemaan vahvemmin yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita sekä luoda sopimushallinnasta yritykselle kilpailuetu. Tämän tuloksena kyettäisiin näkemään yrityksen sopimushallinta koko ajan kehittyvänä vuorovaikutus-, ymmärrys- ja oppimisprosessina Tällöin sopimustoiminnan reaktioherkkyys, joustavuus ja ketteryys muutosmahdollisuuksiin ja –tarpeisiin lisääntyisivät.
Original languageFinnish
Pages (from-to)8-44
JournalLiikejuridiikka
Issue number1
Publication statusPublished - 2019
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output