Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista

Suvi Lakkala, Kati Kallinen, Satu Narkaus

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ammatillisen koulutuksen ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat kokevat siirtymän peruskoulusta toiselle
asteelle ja millaista tukea he toivoisivat siirtymän aikana. Teoreettisen
tarkastelun kehyksenä käytettiin ekologista lähestymistapaa ja siirtymää
tarkasteltiin kolmiosaisena jatkumona, jossa yksilö on niin sanotussa
liminaaliprosessissa. Tutkimusaineisto (N=94) kerättiin sähköisellä kyselyllä
ja se toteutettiin monimenetelmäisesti. Määrällistä aineistoa analysoitiin
kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä ja laadullista aineistoa tematisoitiin
teoriaohjautuvasti. Avointen vastausten perusteella tuen tarpeiden pääteemat
vaihtelivat siirtymäprosessin aikana. Tuen tarpeet voidaan jakaa tiedollisiin
tarpeisiin, psykososiaalisen tuen ja arjen hallinnan tarpeisiin sekä opintoihin
liittyviin tuen tarpeisiin. Siirtymäprosessin aikana eniten tukea kaivattiin
stressinhallintaan, opintojen suunnitteluun ja jännittämiseen. Näillä tuen
tarpeilla oli yhteys sukupuoleen siten, että tytöt kaipasivat tilastollisesti
merkitsevästi useammin tukea kuin pojat. Kaikista suurimpina tuen antajina
nuorille olivat läpi siirtymäprosessin vanhemmat ja ystävät. Kaksi eniten
tukea antavaa ammattiryhmää olivat opinto-ohjaajat ja luokanvalvojat/
omanohjaajat. Noin kolmannes opiskelijoista ei kokenut tarvitsevansa
tukea lainkaan. Lisäksi noin kolmanneksella vastaajista ei ollut selkeää
mielikuvaa itseä koskevien tietojen siirrosta oppilaitosten välillä. Tulokset
auttavat hahmottamaan ekologisessa lähestymistavassa tarkasteltavien eri
kasvuympäristöjen ja niiden yhteistyön merkitystä siirtymävaiheen kannalta.
Original languageFinnish
Pages (from-to)3-22
Number of pages19
Journal Nuorisotutkimus
Volume40
Issue number1
Publication statusPublished - 25 Mar 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • General education
  • Social policy

Citation for this output