Matkailutyön ehdot syrjäisessä kylässä

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Abstract

Matkailua pidetään erittäin tärkeänä ja usein myös ainoana kasvavana elinkeinona harvaanasutuilla alueilla, kuten Suomen Lapissa. Lapissa matkailu on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa maakunnan pääelinkeinojen joukossa, ja matkailun painopistealueiksi ovat muodostuneet tunturi- ja kaupunkikeskukset. Menestyksen kannustamana matkailua halutaan kehittää myös keskusten ulkopuolisilla alueilla. Syrjäisten alueiden kehittämiseen ei ole kuitenkaan tarjolla konkreettisia välineitä, lukuun ottamatta hanketyötä, vaan lähinnä ilmaan jätettyjä ehdotuksia kehittämisen mahdollisuuksista.

Tutkimuksessani lähestyn keskusten ulkopuolisten alueiden matkailua alaa ohjaavien strategioiden, matkailutyön ja syrjäisen kylän näkökulmista. Tarkastelen matkailutoimintaa kokonaisuutena, jossa inhimillinen toiminta yhdistyy tilaan, paikkaan ja aikaan, niiden materiaaliset ulottuvuudet huomioiden. Teoreettisina välineinä käytän Tim Ingoldin (2000) tehtävämaiseman (taskscape) ja Doreen Masseyn (1995; 2003) toimintatilan (activity space) käsitteitä. Kyläyhteisö, matkailutyö ja kehittämisen konteksti määrittävät syrjäisen kylän matkailun tapahtumapaikkaa ja -tilaa sekä tutkimuksen kohteena olevaa matkailutoimintaa. Masseyn mukaan kaikilla toimijoilla on oma toimintatilansa. Toimintatilat ovat kuin risteyksiä ajassa ja tilassa. Näin ollen paikka rakentuu eri toimintatilojen kohtaamispaikkana, jossa esimerkiksi matkailun niin paikalliset kuin paljon laajemmalle ulottuvat yhteydet, suhteet, vaikutteet ja liikkeet kietoutuvat yhteen. Tehtävämaisema-käsitteen avulla jäsennän paikalle ja toiminnalle annettuja sosiaalisia merkityksiä. Ingoldin mukaan yksilöiden sosiaaliset toiminnot saavat merkityksenä yhteisön kautta ja tehtävämaisema muodostuu yhteisön jäsenten toimista ja tehtävistä.

Väitöstutkimukseni päätavoite on selvittää, mitkä ovat matkailutoiminnan kehittämisen ehdot pienessä lappilaisessa kyläyhteisössä. Tutkimusmenetelmänäni oli toimintatutkimukseen ja etnografiaan pohjautuva tapaustutkimus. Lapin matkailua ohjaavien strategioiden ja matkailutyön yleisen tarkastelun jälkeen keskityin matkailutyöhön kylässä. Toteutin toimintatutkimuksen Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lokan kylän kyläläisten kanssa. Toimintatutkimuksen aikana tuotimme työpajoissa tietoa kylän ja matkailuelinkeinon kehittämisestä. Lisäksi keräsin aineistoa havainnoimalla, haastattelemalla, ajankäyttöpäiväkirjoilla ja kyläkyselyllä.

Tutkimukseni tulosten mukaan luonto ja paikalliskulttuuri luovat syrjäisen kylän matkailutoiminnan reunaehdot ja sisällön. Matkailusta on tullut osa kylän elinkeinojen kokonaisuutta, mutta se tarvitsee oman tilansa ja paikkansa. Matkailukehittämisen ja erityisesti hankepohjaisen kehittämisen ajallinen ja elämäntavallinen ero suhteessa perinteiseen tehtävämaisemaan, kylän elinkeinoihin ja luontosidonnaisuuteen haastavat kylän kehittämistyön käytäntöjä. Matkailukehittämisen ja matkailutyön ehdot tiivistyvät siinä, että niitä toteutetaan muusta kuin matkailun kehittämisen viitekehyksestä käsin – luontoelinkeinojen rytmissä ja kylän tehtävämaisemien ajassa ja tilassa.
Original languageFinnish
QualificationDoctor of Social Sciences
Awarding Institution
  • Faculty of Social Sciences
Supervisors/Advisors
  • Tuulentie, Seija , Supervisor, External person
  • Heikkinen, Hannu, Supervisor, External person
  • Rantala, Outi, Supervisor
Award date14 Oct 2017
Place of PublicationRovaniemi
Edition1
Publisher
Print ISBNs978-952-337-019-7
Electronic ISBNs 978-952-337-020-3
Publication statusPublished - 1 Oct 2017
MoEC publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Field of science

  • Tourism research

Citation for this output