Lasten sosiaalis-oikeudelliset asemat vainon ja perhesurmien konteksteissa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan lasten sosiaalis-oikeudellista asemaa vainossa ja perhesurmissa.Tutkimusaineisto muodostuu näihin kahteen väkivaltailmiöön liittyvistä oikeudenkäyntiasiakirjoista. Tut-kimuskysymyksenä on, millaisia lasten sosiaalis-oikeudellisia asemia oikeudenkäyntiasiakirjoista rakentuu.Tutkimus nojautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Aineistojen analysoinnissa on käytetty diskurssiana-lyysiä ja positioteoriaa.Tuloksina kuvataan yhdeksän lapsen asemaa konstruoivaa diskurssia. Lasten läheiset ja viranomaiset sa-noittavat lasten asemaa luoden heille positioita ja määrittäen samalla heidän tunnistetuksi tulemisen jaavunsaannin mahdollisuuksia. Lapsille diskursiivisesti rakentuvat sosiaalis-oikeudelliset asemat kootaannelikenttäkuvioon ja pohditaan, miten lasten tarve suojeluun ja huolenpitoon tulevat tulkituiksi.Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka määrittelee lasten paikkaa lähisuhteiden sekä viranomaistoiminnantasoilla. Tulosten perusteella lasten oikeuksien näkökulmasta on tärkeää tiedostaa esimerkiksi se, että dis-kurssit, jotka asemoivat lapset abstraktin ja konkreettisen hyvän määreillä, voivat estää tunnistamastalasten elämässä olevaa abstraktia pahaa. Tulokset korostavat lasten kokemusten, tiedon ja toimijuudenhuomioimista arjessa sekä ammatillisissa, oikeudellisissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä. Lasten ase-man tunnistaminen ja heidän oikeuksiensa varmistaminen vaativat erityistä huomioimista lastensuojelun,sosiaalihuollon, poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyössä
Original languageFinnish
Pages (from-to)192-214
JournalOikeus
Volume49
Issue number2
Publication statusPublished - 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Law

Citation for this output