Konstruktio käsityön teknologiasta : analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta yleissivistävän käsityön oppiaineen osana

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää ja jäsentää teknologian
olemusta ja tarkoitusta yleissivistävän käsityön oppiaineen osana.
Tutkimukseni nojautuu hermeneutiikkaan ja konstruktiiviseen
tutkimusotteeseen. Tutkimuksessa tarkastelen teknologiaa kasvatustieteellisenä ilmiönä. Tutkimusprosessini on analyysiä ja tulkintaa teknologiasta opetuksen, yksilön toiminnan ja oppimisen
kohteena. Tutkimustehtävänäni on konstruktio käsityön teknologiasta.
Opettajankouluttajana tarkastelen teknologiaa yliopistokoulutuksen opetuksen suunnittelun ja yleissivistävän käsityön oppiaineen
näkökulmasta. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii
opetuksen sisältö. Käsityön teknologian lähtökohdat muodostan
vuoden 2004 käsityön oppiaineen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Analyysini kohdistuu teknologiaan
liitettyjen tavoitteiden ja sisältöjen kategorisointiin, joka määrittää
käsityön teknologiaa yksilön toiminnan tapana.
Konstruktio perustuu teknologiaan käsityön sisältönä. Sisällön
suunnittelua selvitän tutkimuskysymyksieni avulla, mitä opitaan
ja miten opitaan? Sisällön rakenne on käsityön teknologian toiminnan olemusta mallintava. Mallintamisen avulla jäsennän käsityön teknologian keskeiset tekijät ja niiden väliset yhteydet. Konstruktio tähtää oppimisen ymmärtämiseen. Se on ratkaisu opetuksen suunnittelun näkökulmasta siihen, mitä käsityön teknologia
on?
Tutkimukseni kuvaa, että oppimisen olemus käsityössä on ymmärretty ja yksityinen, tekniikassa aistittu ja yleinen ja teknologiassa ajateltu ja muuttuva. Ymmärrys kokonaisuudesta rakentaa
tarkoituksenmukaisen ja tavoitteellisen perustan käsityön teknologian oppimisen luonteesta. Tuottavassa toiminnassa kehollisuus
on ymmärretty, käsitteellisyys aistittu ja analyyttisyys ajateltu.
Tuotteiden suunnittelua painottava toiminta on kehittävää ja sen
luonne konstruktiossa on päinvastainen.
Tutkimukseni kontribuutio on käsityön opetuksen suunnittelua
ohjaava ja kehittävä. Todettakoon, että teknologia on olemassa,
mutta kaikki ei kuitenkaan ole teknologiaa. Ymmärretty ja aistittu
ovat perusta sille, että olemme kehollisia, analyyttisiä ja teknologisesti kriittisiä. Teknologia käsityön oppiaineen osana on tutkimukseni kontribuution kannalta perusteltavissa. Käsityötä ei voi
korvata teknologialla, mutta voimme kehittää käsityön teknologiaa.
Original languageFinnish
QualificationDoctor of Education
Awarding Institution
  • Faculty of Education
Supervisors/Advisors
  • Määttä, Kaarina, Supervisor
Award date3 Jun 2011
Publisher
Print ISBNs978-952-484-465-9
Electronic ISBNs978-952-484-496-3
Publication statusPublished - 2011
MoEC publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Field of science

  • General education

Citation for this output