Digitalisaatiovalmiuteen liittyvät olosuhteet kuntien teknisellä toimialalla

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

23 Downloads (Pure)

Abstract

Digitalisaatiovalmiudella tarkoitamme valmiutta saavuttaa, ottaa käyttöön ja hyödyntää digitaalisia ohjelmistoja ja aineistoja organisaatioissa. Tutkimuksemme osallistuu e-hallintotutkimukseen, jossa digitalisoituvaa hallintoa, organisaatioita ja palveluja tarkasteltaessa on oltu aiemmin kiinnostuneita erityisesti kansalaisille tarjotuista digitaalisista palveluista ja niiden käytöstä. Tavoitteenamme on lisätä kansallisen tason tietoa digitalisaatiovalmiudesta työntekijöiden näkökulmasta kuntien palvelutuotannon kontekstissa. Päätutkimuskysymyksemme on: Millaiset digitalisaatiovalmiutta mahdollistavat olosuhteet kuntien teknisellä toimialalla on Manner-Suomen kunnissa? Kyselyaineistomme on kerätty 255 kunnasta (87 % Manner-Suomen kunnista). Aineistot analysoimme tilastollisin menetelmin ja sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan kansallisella tasolla tarkasteltuna kunnissa on teknisellä toimialalla hyvät työntekijöiden digitalisaatiovalmiutta mahdollistavat olosuhteet, joskin kuntien välillä on paljon eroja. Asukasluvultaan pienemmissä kunnissa on muita kuntia vähemmän toimialalle oleellisia ohjelmistoja ja digitaalisia aineistoja työntekijöiden hyödynnettäväksi eli niissä on heikommat digitalisaatiovalmiutta mahdollistavat olosuhteet. Kansallisia teknisen toimialan digitalisaatiovalmiutta edistäviä tukitoimia tulisikin siksi suunnata erityisesti asukasluvultaan pienimpiin kuntiin. E-hallintotutkimuksen kannalta keskeinen tulos on, että eroja löytyi myös teknisen toimialan sisällä. Esimerkiksi digitaalinen arkistointi on yleisempää rakennusluvituksessa kuin kaavoituksessa.

ENGLISH SUMMARY

Conditions related to digitalization readiness in the municipality technical sector in Finland

In this article, the term “digitalization readiness” refers to the capacity to access, use, and utilize software and digital resources. Our research is part of a more extensive field of e-government research, where past studies have concentrated on the online services offered to citizens. Our aim is to increase national-level knowledge and understanding of digitalization readiness in municipal service production settings. Our data contains online survey answers from 255 municipalities, a very representative sample of the 293 municipalities in mainland Finland. We analyzed the data using statistical methods and content analysis. The findings show that in zoning, municipalities with fewer than 10,000 residents and in construction supervision, municipalities with fewer than 2,000 residents have fewer industry-relevant software and digital materials for workers to utilize, ie. have weaker facilitating conditions for digitalization readiness. Differences in facilitating conditions were also found within the technical sector between construction supervision and zoning.
Original languageFinnish
Pages (from-to)23-40
JournalFocus Localis
Volume51
Issue number4
Publication statusPublished - 18 Dec 2023
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Administrative science

Citation for this output