Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat: Kokemusasiantuntijuuden asema Suomessa on vahvistumassa ammatillisen asiantuntijuuden rinnalla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Poliittisessa ja asiantuntijakeskusteluissa se nostettiin professionaalisen asiantuntijuuden rinnalle 2000-luvulla. Tutkimuksessa tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentumista ja positioita määrittäviä valtasuhteita päihde- ja mielenterveystyössä positioteorian näkökulmasta.
Aineisto ja menetelmät: Aineisto koostuu kolmesta päihde- ja mielenterveystyön kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteisistä fokusryhmäkeskusteluista, joihin osallistui 20 henkilöä. Analyysi on toteutettu aineistolähtöisesti edeten havaintojen tiivistämisestä teemojen muodostamiseen ja niihin perustuvaan tulkintaan.
Tulokset: Aineiston pohjalta rakentui kolme kokemusasiantuntijoiden positioita määrittävää luokkaa: 1) kategoriset positiot, 2) epävarmuuden positiot ja 3) kumppanuuden positiot. Eri positioluokissa korostuivat erilaiset valtasuhteet kokemusasiantuntijoiden toiminnan määrittelyissä. Päihde- ja mielenterveystyön säädellyllä toimintaympäristöllä ja ammattihierarkioilla on merkittävä vaikutus positioiden rakentumiseen.
Päätelmät: Päihde- ja mielenterveystyön vakiintuneisiin hierarkkisiin ammattirakenteisiin ja käytäntöihin kiinnittyvä vallankäyttö vaikuttaa vahvasti kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentumiseen. Tutkimukseen osallistuneissa päihde- ja mielenterveystyön yksiköissä kokemusasiantuntijoiden positiot ovat kehittymässä heidän työtään arvostavaksi ja työn merkityksen tunnistavaksi.
Original languageFinnish
Pages (from-to)1-23
Number of pages23
JournalTietopuu : tutkimussarja
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 3 May 2021
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Social policy

Citation for this output