Ammatillista opetusta etäällä ja lähellä. Hybridiopetus inklusiivisen pedagogiikan ja opettajan osaamisen valossa

Katariina Hakala, Iida-Maria Raudasoja, Anu Raudasoja, Suvi Lakkala, Raija Pirttimaa, Eerika Kiuru

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää jokaisen osallisuus ja aktiivinen osallistuminen oppimiseen. Lähtökohtana tälle ovat kunkin oppijan osaaminen ja vahvuudet koulutuksellisen inkluusion arvopohjan mukaisesti. Artikkelissa tarkastellaan miten hybridiopetus eli etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen onnistuu tässä tavoitteessa ja mitä hybridiopetus edellyttää opettajan osaamiselta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ammatillisen koulutuksen inklusiivista hybridiopetusta. Tutkimus on laadullinen kirjallisuuskatsaus, jonka analyysiprosessissa lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin 56 tutkimusjulkaisua. Analyysin tuloksissa jäsennetään aineistoa vastaten kysymyksiin 1) Millaisia hybridiopetuksen ratkaisuja on käytetty ammatillisessa koulutuksessa Covid19-pandemian aikana ja sitä ennen erilaisten opiskelijaryhmien opetuksessa? 2) Miten inklusiivinen pedagogiikka toteutuu näissä ratkaisuissa? 3) Millaisia ammatillisen opettajan valmiuksia tarkasteltujen tutkimusten perusteella inklusiivinen hybridiopetus vaatii? Tulkinnoissamme tuomme esiin, miten monimuotoista etä- ja lähityöskentelyä yhdistelevä, digitaalisia sovelluksia ja verkkoympäristöjä hyödyntävä ammatillinen hybridiopetus on. Opetuksen käytännöissä opiskelijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus ja aktiivinen osallistuminen oppimiseen osaamisperusteisesti ja työelämälähtöisesti edellyttää hyvin laajaa yhteistyötä, työnjakoa ja pedagogista johtajuutta, jossa inhimillinen kohtaaminen ja huolenpito nousevat perustavan tärkeiksi periaatteiksi.
Original languageFinnish
Number of pages20
JournalKasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Publication statusAccepted/In press - 2022
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed

Field of science

  • Teacher Education

Citation for this output