Abstrahoidut mielikuvat: Lappi matkailuyritysten graafisissa merkeissä

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Tämä on tutkimus graafisesta merkistä graafisen suunnittelun semioottisena työka- luna, mielikuvien rakentajana sekä merkkien ja merkitysten välittäjänä. Tutkimuksessa määritellään graafisen merkin ja graafisen abstrahoinnin käsitteitä, sekä selvitetään millä keinoin graafinen merkki välittää ja luo käsityksiä todellisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa merkki- ja merkityssisältöjen teorian roolia osana visuaalisen viestinnän suunnittelun kenttää ja graafisen suunnittelun tutkimusta ja käytännön suunnittelua. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan graafisen merkin ja graafisen abst- rahoinnin välistä suhdetta mielikuvien rakentamisessa ja merkitysten välittämisessä sekä pohditaan representaatioiden rakentumista graafisina merkkeinä. Tutkimus ja- kaantuu teoriaan, empiiriseen analyysiin sekä produktioon. Empiirisenä tutkimusai- neistona ovat Lapin alueella toimivien 30 matkailuyrityksen liikemerkit eli graafiset merkit. Tutkimuksessa graafisen suunnittelun ja semiotiikan teoriaa hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksen sovelletun Causal Layered Analysis (CLA) -analyysimallin mukaisesti. Produktio-osa etsii vastausta tutkimuskysymykseen osaltaan suunnitte- lutyön kautta visuaalisina johtopäätöksinä tulevaisuudentutkimuksen skenaarioiden pohjalta.

Liikemerkkien todellisuuden luomisessa ja välittämisessä on nähtävissä kaksi päälinjaa. Toinen on mielikuvia herättelevä, vihjaava tapa, jossa graafinen merkki tar- joaa vastaanottajalle riittävästi vihjeitä, mutta rajaa tulkintaa myös sopivasti. Graa- finen merkki, jonka sisältämät merkitykset on visuaalisesti esitetty perustellusti ja vihjeistetty riittävästi, on visuaalista argumentointia puhtaimmillaan ja pelkistetyim- millään. Tällainen graafinen merkki on myös visuaalista retoriikkaa. Toinen tapa ker- too suhteellisen neutraalisti mistä on kyse, mutta ei graafisena merkkinä juurikaan luo lisäarvoa mielikuva- ja merkitystasolla. Analyysissä typografian muotokieli ja sen luomat merkitykset korostuivat, mitä suuremmassa roolissa kirjainmerkki aineiston graafisissa merkeissä oli. Mitä yksinkertaisempi graafinen merkki toteutukseltaan on, sen olennaisimmaksi nousee myös graafisessa merkissä käytetty väri tai värit.

Tutkimuksessa ilmeni, että graafisessa abstrahoinnissa on kyse merkitysten vä- littämisestä ja mielikuvien luomisesta sekä identifioinnista kiteytetyssä kompaktissa muodossa. Kyse on myös graafisesta abstrahoinnista graafisen merkin suunnittelun kokonaisprosessina. Tutkimus vahvistaa visuaalisten johtopäätösten kautta näkemys- tä siitä, että graafisia merkkejä analysoidessa tulee välttää keinotekoista denotaation ja konnotaation eriyttämistä. Tutkimuksen empirian aihepiiri käsittelee Suomen Lap- pia ja matkailua, jonka yhdistelmä sisältää tavoitteen elämyksistä ja elämyksellisyy- destä. Kokonaiskuvana hahmottui Suomen Lappi, joka edelleen tarjoaa Lapin perin- teisiä kohteita ja nähtävyyksiä, kuten tuntureita, revontulia ja poroja. Lappikuvastoa sävyttävät extreme-tyyppiset ohjelmapalvelut ja huskytilat. Produktion graafisina merkkeinä syntyi yhdistelmämerkkejä, jotka mahdollistavat visuaalisen hahmon, jon- ka voi nähdä myös elämyskuvana.

Representaation rakentumisen kannalta valinta esitystapojen ikoni/indeksi/sym- boli välillä on olennainen sekä refleksiivisessä, intentionaalisessa että konstruktivis- tisessa tavassa. Erityisen merkittäväksi valinta osoittautuu, kun kysymyksessä on yh- distelmämerkki. Aineistoanalyysissä modernin ajattelun sudenkuopaksi ilmeni liian pitkälle viety pelkistäminen ja tästä esimerkkeinä yhdistelmämerkit, jotka koostuivat kahdesta symbolista; kuvamerkistä ja kirjainmerkistä.

AVAINSANAT: merkki, graafinen merkki, kuvamerkki, kirjainmerkki, yhdistelmä- merkki, graafinen abstrahointi, semioottinen analyysi, CLA, mielikuva, merkitys, merkkisuunnittelu, elämyskuva.
Original languageFinnish
QualificationDoctor of Arts
Awarding Institution
  • Faculty of Art and Design
Supervisors/Advisors
  • Brusila-Räsänen, Riitta, Supervisor
Award date15 Sept 2023
Place of PublicationRovaniemi
Publisher
Print ISBNs978-952-337-372-3
Electronic ISBNs978-952-337-373-0
Publication statusPublished - 2023
MoEC publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Field of science

  • Visual arts and design

Citation for this output