Silent agents affected by legislation: from an insufficient knowledge base to inclusive solutions

  • Harrikari, Timo (Principal Investigator)
  • Tiitinen, Laura (Collaborative Investigator)

Project Details

Description

SILE-tutkimuskonsortion ja siihen sisältyvän Lapin yliopiston työpaketin tavoitteena on tunnistaa, kuinka hiljaisten toimijoiden hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelun tietopohjassa ja kuinka heihin kohdistuvien lakien vaikutukset muodostuvat. Hiljaisiksi toimijoiksi määrittyvät ne tahot, joilla ei elinolojen tai sosiaalisen aseman vuoksi ole keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. Hiljaisiksi toimijoita ovat ne, joista muut puhuvat ja joiden puolesta puhutaan lainsäädännön valmisteluprosesseissa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaineen tutkijoiden tarkastelun kohteena ovat erityisesti lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten huomioiminen lainsäädäntövalmistelussa. Lisäksi siinä tutkitaan Covid 19 -pandemian ja siihen liittyvän lainsäädännön vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. 

SILE-tutkimuskonsortiossa pyritään myös kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullista ja osallistavaa, monipuoliselle tiedolle perustuvaa lainsäädäntöä. Konsortiota johdetaan Helsingin yliopistosta, jonka lisäksi sen kokoonpanoon kuuluvat Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapin yliopisto sekä Frisky & Anjoy Oy. Rahoitus on myönnetty STN:n Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) tutkimusohjelmasta,
AcronymSILE
StatusFinished
Effective start/end date01.10.202030.04.2022

Funding

  • Academy of Finland: €432,394.00

Field of Science

  • Social work

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.