Multiculturalism as part of ordinary school days and procedures

Project Details

Description

Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä -yhteishankkeen tavoitteena on edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajankoulutusta ja koulukulttuuria sekä lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, normaalikoulujen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hankkeen aikana tuotettua opetusmateriaalia ja toimintamalleja opettajien ammatillista kehittymistä tukien. Materiaaleissa esitellään esimerkein toimintatapoja eri luokka-asteille ja linkitetään niitä opetussuunnitelmaan, oppimisteorioihin sekä tehtyihin tutkimuksiin. Hankkeessa hyödynnetään Euroopan neuvoston materiaaleissa esiintyviä teoreettisia malleja, kuten competences for democratic culture: living together as equals in culturally diverse democratic. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto (johtava) ja Tampereen yliopisto. Yhteistyötahoina toimivat Svenska privatskolan I Uleåborg, Romaniasiain neuvottelukunta, Siirtolaisuusinstituutti, Saaren koulu sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Key findings

Hankkeen osatavoitteena on kulttuuritietoisen toimintakulttuurin juurruttaminen opettajankoulutukseen ja perusasteen kouluihin. Hankkeen osatavoite toteutetaan kulttuurien välisen dialogien kehittämiseksi Suomessa eri ryhmien ja valtakulttuurin välillä.
AcronymKuMo
StatusFinished
Effective start/end date01.02.201931.12.2020

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €71,246.00

Field of Science

  • General education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.