Shareable tourism

Project Details

Description

Jakamistalous ja yhteisöllinen kuluttaminen ovat jatkuvasti suosiotaan kasvattavia trendejä, joiden toimintatavat sekä haastavat perinteisten matkailupalveluiden talouden logiikan että tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia matkailutoimijoille. Hankkeessa tarkastellaan, miten jakamistaloutta ja yhteisöllistä kuluttamista voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksessä ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä sekä miten ilmiöihin liittyviä haasteita voidaan hallita. Hankkeen toimenpiteinä ensinnäkin kartoitetaan jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toimintaympäristöä ja kenttää Lapissa. Toiseksi hankkeessa selvitetään paikallisen arjen jakamisen mahdollisuuksia ja haasteita matkailussa sekä mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja niihin.
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201630.11.2017

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €67,928.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.