From redundancy to survival - Mitigating the welfare crisis of the closure of the Veitsiluoto mill

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteet ovat:
1) Tuodaan matalan kynnyksen palvelut lähelle Veitsiluodolta tai alihankkijoilta irtisanotuille työpari- ja tiimityöskentelyn avulla yhteistyössä muiden henkistä- ja sosiaalista tukea antavien toimijoiden kanssa.
2) Luodaan irtisanotuille toimiva tukiverkosto ja selkeä ohjausmalli sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä tehdään yhteistyötä te-hallinnon ja oppilaitosten kanssa.
3) Järjestetään vertaistukeen liittyviä ryhmiä, tilaisuuksia ja tapahtumia.
4) Edistetään irtisanottujen toimintakykyä ja selviytymistä tilanteesta hyvinvointia vahvistavin ja voimaannuttavin keinoin.
5) Sovelletaan ja mallinnetaan rakenteellisen sosiaalityön keinoja ammattilaisten joukkoirtisanomistilanteen palvelujentarpeen kartoittamiseen ja hyödyntämiseen.

Tavoitteiden 1-4 asiakas- ja verkostototeutuksesta vastaavat kolme Kemin kaupungin hanketyöntekijää. Lapin yliopisto osallistuu niihin konsultoiden ja innovoiden siinä laajuudessa kuin osatavoitteen 5 toteutus edellyttää. Rakenteellisen sosiaalityön osuudesta vastaa Lapin yliopiston hanketiimi. Palvelujen muutostarpeeseen vastaamisen mallintamisessa kuvataan ja arvioidaan tiedon tuottamisen prosessia ja työvälineitä sekä niiden käytettävyyttä. Mallintamisen toteuttamisen välineet ovat: 1) Hanketoimijoiden yhteistyöhön osallistuminen ja sen dokumentointi, 2) Palvelujen muutosprosessin ja siinä käytettyjen menetelmien toimivuuden arviointi sekä 3) Mallinnuksen tuottaminen: tiedon kokoaminen, toimenpiteiden, vaikutusten ja mallin siirrettävyyden arviointi.

Hanke linkitetään perustoimintaan niin, että opiselijat voivat tehdä pro graduja aihepiiriin liittyen hankerahoituksen ulkopuolella.
StatusActive
Effective start/end date01.11.202130.06.2023

Funding

  • European Social Fund ESF: €140,818.00

Field of Science

  • Social work