From Accessible Tourism to Accessible Hospitality

Project Details

Description

Esteettömyyteen voidaan liittää useita eri näkökulmia. Fyysisen näkökulman lisäksi esteettömyys käsittää muun muassa kulttuurisen, viestinnällisen, poliittisen ja taloudellisen näkökulman. Matkailussa esteettömyys tarkoittaa vieraanvaraisuutta: matkailijoille tarjotaan laadukkaita tuotteita matkailijan taustasta tai henkilökohtaisesta rajoitteesta, kulttuurista, sosiaalisesta vähemmistöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai fyysisestä tai henkisestä erityistarpeesta riippumatta. Esteettömyys otetaan huomioon esimerkiksi kohteen tuotetarjonnassa, markkinoinnissa ja henkilökunnan osaamisessa. Esteettömyys viestii palvelun laadusta sekä yrityksen arvoista ja tavasta toimia.

Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen (ESVI) -hankkeen tavoitteena on lisätä matkailualueiden ja -yritysten osaamista uusien asiakasryhmien tunnistamisessa, tavoittamisessa ja kohtaamisessa.

Esteetön vieraanvaraisuus edistää matkailualan toimintaedellytyksiä matkailijoiden kuluttajakäyttäytymiseen ja demografisiin taustoihin liittyvien muutosten keskellä: matkailuyritykset kykenevät tavoittamaan uusia kohderyhmiä sekä vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin laadukkailla tuotteilla. Esteettömän vieraanvaraisuuden hyödyntämismahdollisuuksia testataan hankkeen aikana Sallassa ja Keminmaalla.
AcronymESVI
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201631.12.2017

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €93,317.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.