Critical communication, safety and human-centered services of the future

 • Ruokamo, Heli (Principal Investigator)
 • Miettinen, Satu (Principal Investigator)
 • Keskitalo, Eliisa (Collaborative Investigator)
 • Alhonsuo, Mira (Collaborative Investigator)
 • Vuojärvi, Hanna (Collaborative Investigator)
 • Poikela, Paula (Collaborative Investigator)
 • Korva, Saana (Collaborative Investigator)
 • Marttila, Henna (Collaborative Investigator)

Project Details

Description

Kriisiviestinnän sekä sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden kehittäminen on monista syistä ajankohtaista. Tehokas viestintä ja palvelu auttavat ennaltaehkäisemään sosiaali- ja terveyshuollon haittatapahtumia ja alentavat merkittävästi niistä aiheutuvia kustannuksia. Kehittämistyössä avaintekijöitä ovat viestintäteknologian helppokäyttöisyys, sujuvat toimintaprotokollat ja viranomaisten yhteistyö. Lisäksi tarvitaan koulutusta, jotta uudet ratkaisut voitaisiin ottaa käyttöön; sekä ammattilaiset että alan opiskelijat tarvitsevat perehdytystä uudenlaisiin käytänteisiin. Tutkimusten mukaan simulaatioon perustuva koulutus ja toimintamallit auttavat tehokkaasti omaksumaan uusia toimintatapoja. CRICS: Critical Communication, Safety and Human-centered Services of the Future -projektissa (2016–2017) tutkitaan ja kehitetään simulaatiokoulutusta, kriittistä viestintää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Koulutuksen ja teknologia- ja viestintäratkaisujen lisäksi hankkeessa kehitetään modernin sairaalan toimintakulttuureja sekä asiakkaiden, henkilökunnan että organisaation näkökulmista. Tutkimus- ja kehittämistyön tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja palveluiden laatua ja saatavuutta sekä lisätä työ-, asiakas- ja potilasturvallisuutta. Palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää tutkimustietoa oman kehittämistyönsä tukena. CRICS-projektin toteuttavat Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus ja taiteiden tiedekunnan Service Innovation Corner SINCO yhteistyössä usean ulkomaisen yliopiston kanssa. Tutkimus- ja kehittämistyössä yhdistetään kasvatustieteen ja palvelumuotoilun menetelmiä, jotka tuottavat uudenlaista tietoa simulaatiosta ja vuorovaikutuksesta koulutuksessa ja ammattilaisten toimintaprosesseissa. Projektia rahoittavat Tekes, Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki, Airbus Defence & Space, Tetrasim (Beaconsim) ja Mentura Group Oy.
AcronymCRICS
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201631.01.2018

Funding

 • TEKES: €439,198.00
 • TEKES: €300,802.00
 • Rovaniemi city: €70,000.00
 • Useita kotimaisia yrityksiä: €90,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.