From basic education to upper secondary level - compulsory education and transitions

Project Details

Description

Hankkeessa vastataan oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin kehittäen ja tukien nuorten siirtymiä peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Hankkeessa oppivelvollisuuden laajentamista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti systeemisenä muutoksena. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointia edistävä varhainen vaikuttaminen nuorten itsensä, huoltajien ja nuorten kanssa työskentelevien näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opiskelun siirtymävaiheiden tukeminen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen nuorten siirtyessä peruskoulusta toiselle asteelle, erityisesti ammattiopintoihin. Hankkeessa vastataan oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin erityisesti ohjauksellisesta, opiskelijahuollollisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista siirtymävaiheen tukemisessa ja tuoda esiin nuorten näkökulmaa uudistukseen. Hankkeessa tavoitteena on myös selvittää, miten uudistus koetaan lappilaisissa peruskouluissa, oppilaitoksissa ja kunnissa hallinnoinnin ja monialaisen yhteistyön näkökulmista.

Hankkeen tavoitteet ovat:

- Kehittää käytänteitä oppivelvollisten nuorten siirtymävaiheen tukeen
- Tuottaa konkreettisia keinoja koulutukseen kiinnittymisen tukemiseksi ja -koulupudokkuuden ehkäisemiseksi
- Vahvistaa opinto-ohjaajien, koulukuraattoreiden ja opettajien taitoja ja valmiuksia tukea ja ohjata siirtymävaiheessa olevia nuoria
- Edistää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyöskentelyä erityisenä painopisteenä tiedonsiirron käytänteet perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä
- Selvittää johtotason ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä toisen asteen siirtymävaiheessa olevia koskevien muutosten toteuttamiseksi sujuvasti oppilaitosten ohjaustyössä
- Tukea koulujen ja oppilaitosten johtoa muutoksen johtamisessa ja pedagogisessa johtamisessa
- Kerätä käyttäjäkokemuksia #Hyvinvoiva amis -hankkeessa kehitetystä online-sivustosta sen sisältöjen laajentamiseksi

Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän / Lapin oppimiskeskus REDU:n yhteistyönä.

StatusFinished
Effective start/end date01.02.202231.08.2023

Funding

  • European Social Fund ESF: €157,488.00

Field of Science

  • General education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.