Arctic Pedagogy

Project Details

Description

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Mediapedagogiikkakeskus ovat mukana Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa, jossa testataan ja kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja arktisten alueiden toisen asteen opetuskäyttöön.

Uusien tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen lähtökohtana ovat Pohjois- ja Tunturi-Lapin alueen pitkät välimatkat ja harva asutus, arktinen luonto, saamelaiselinkeinot sekä saamelaiskulttuuri. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa toimijoiden mediataitoja koulutusten, ohjauksen, yhteissuunnittelun ja -pilotoinnin avulla.

Hanketta koordinoin Saamelaisalueen koulutuskeskus ja yliopistolla on hankkeessa asiantuntijarooli.Yhteistyön pohjalta yliopisto valmistelee myös uutta tutkimushanketta, joka kohdistuu arktisiin, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mediaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin.

Kaksivuotisessa Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa ovat mukana Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja saamelaisalueen lukioiden opiskelijoita ja opettajia sekä opinto-ohjauksesta vastaavia henkilöitä. Osallisia ovat myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja ohjaavat tahot, kuten oppilaitosjohto ja -hallinto, sekä yrittäjät ja työelämän edustajia Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnista.
StatusFinished
Effective start/end date01.03.201630.06.2018

Funding

  • European Social Fund ESF: €14,251.00

Field of Science

  • General education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.