Arctic Reformative and Exploratory Teaching Profession

Project Details

Description

Arktisella alueella koulutukselliset haasteet korostuvat pitkien etäisyyksien, harvaanasuttujen seutujen vähenevien palveluiden ja koulutuksen keskittämisen myötä, mikä asettaa vaatimuksia koulutuksen korkean laadun säilyttämiselle ja tasa-arvoiselle saatavuudelle. Arktinen pedagogiikka on koulutusta alueen ihmisiä ja kulttuuria kunnioittaen ja digitaalisuutta hyödyntäen. Pohjoisella alueella se edellyttää opettajien osaamisen tarvelähtöistä ja tavoitteellista kehittämistä sekä asiantuntijuuden jakamista yhdessä tekemisen kulttuuria ja opettajien perus-, induktio- ja täydennyskoulutuksen eri vaiheita yhdistäen. Lisäksi tarvitaan erilaisia etä- ja lähiopetuksen yhdistelmiä.

ArkTOP-hankkeessa jatketaan maakunnallisen kehittämisverkoston rakentamista yliopiston, harjoittelukoulun ja kuntien välisen yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata opettajien hajanaisen ja sirpaleisen täydennyskoulutuksen haasteisiin ja luoda systemaattinen toimintamalli, jonka avulla opettajien ja työyhteisöjen kehittymistä pystytään johtamaan pitkäjänteisesti ja tarvelähtöisesti. Tähän liittyy uusien täydennyskoulutusmuotojen kehittäminen. Arktisen alueen koulutukselliset erityispiirteet huomioiden tehdään myös erilaisia etä- ja virtuaaliopetuksen kokeiluja, joiden avul-la on mahdollista tuottaa laadukasta opetusta maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta ja täydentää paikallista koulutustarjontaa.

Monipolvinen hanke yhdistää monen eri organisaation osaamisen maakunnan koulutuspalveluiden kehittämiseksi. Hanketta koordinoivan Lapin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisäksi mukana ovat harjoittelukoulu, taiteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto. Maakunnallisesta merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta kertoo se, että hankkeeseen osallistuu peräti 18 lappilaista kuntaa. Arktista erityisosaamista ja kansainvälistä asiantuntijuutta hankkeeseen saadaan UArcticin temaattisista Teacher Education for Social Justice and Diversity- ja Arctic Sustaibnable Arts and Design –verkostoista, joita kumpaakin johdetaan Lapin yliopistosta.

ArkTOP-hanke kuuluu hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihankkeeseen ja on osa Uusi peruskoulu –ohjelmaa. Lisäksi se vastaa Opettajankoulutusfoorumin kehittämisohjelman strategisiin linjauksiin. Hanke toteutetaan 1.8.2017–30.4.2020 välisenä aikana. Hankkeen johtajana toimii professori Tuija Turunen.AcronymArkTOP
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201730.04.2020

Funding

  • Ministry of Education and Culture: €29,498.00
  • Ministry of Education and Culture: €231,339.00
  • Ministry of Education and Culture: €31,464.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.